ေျဖဆိုနိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား


အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခုသာ)

ေမးခြန္းႏွင့္စစ္တမ္းမ်ားတြင္အေမးမ်ားေသာပံုစံ
တံုျပန္ခ်က္ စာမ်ားအား ျပန္လည္စုေပါင္းနိင္ရမည္ ထိုမွသာ သင္သည္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလြယ္ကူစြာရနိင္မည္ျဖစ္သည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား
– လိင္
– အသက္အရြယ္
– အမွန္ အမွားေမးခြန္းမ်ား
အျခားေသာေမးခြန္းမ်ား

အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေမးခြန္း (အေျဖမွန္အမ်ားအျပားရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အေျဖမွန္မရွိေသာ)

စစ္တမ္းေကာက္ယူမူအမ်ားစုတြင္အသံုးျပဳၿပီး သင္သည္ ေျဖဆိုသူအား အေျဖတစ္ခုထက္ပိုၿပီးေျဖဆိုခိုင္ျခင္းပါကအသံုးျပဳနိင္ပါသည္။ Examinare သည္ ေျဖဆိုသူက တစ္ခုမွေျဖဆိုထားျခင္းမရွိပါက မွတ္သားထားၿပီး သင္သည္ ေမးခြန္းပံုစံအားမေျဖမေနရအျဖစ္လုပ္ထားနိင္ပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– ဆားဗစ္ ေမးခြန္းမ်ား
– အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္မ်ား
– အၾကံ ေတာင္းခံျခင္း

အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခု ေရးသားထားၿပီးသား)

ေျဖဆိုသူအားစာျဖင့္ေရးသားေျဖဆိုေစလွ်င္သင္အသံုးျပဳနိင္သည္
ထိုသို႔ေမးခြန္းပံုစံအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဗာရွင္းသည္
အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (မ်ားျပားေသာ အေျဖမ်ား)
မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– သင့္၏အမည္ကိုေရးပါ
– သင္ဘာေတြမ်ားေတြမိပါသလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုေျပာျပပါ
– သင္ဘာကိုမၾကိဳက္ပါသလဲ
အျခားေသာေမးခြန္းမ်ား။
Osgood အတိုင္းအတာ (ဆန္႔က်င္ဖက္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ အတိုင္းအတာ)

Osgood အတိုင္းအတာ သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္ တဆိပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာေနရာမ်ား အသံုးျပဳသည္။
အေျခခံမွာ မတူညီေသာ ခံစားခ်က္ႏွစ္ခုအားယွဥ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္
တိုင္းတာမူ႔ အဆင့္မ်ားသည္ ၂ မွတ္မွ ၇ မွတ္ထိျဖစ္နိင္သည္

မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– ပူျခင္း ႏွင့္ ေအးျခင္း
– လင္းထိန္ျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္မိုက္ျခင္း
– ထက္ျမက္ျခင္းႏွင့္ထိုင္းမိူင္းျခင္း

အဆင့္ဆင့္တက္ျခင္းအတိုင္းအတာ

ေမးခြန္းေမးျခင္းတြင္မ်ားစြာအသံုျပဳၿပီး ေျဖဆိုသူသည္ မတူညီေသာဌာနမ်ား ဆားဗစ္မ်ား အဆင့္ခြဲနိ္င္ပါတယ္
ဥပမာအားျဖင့္ အကူအညီေပးျခင္း ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း။ အဆင့္ဆင့္တက္ျခင္းအတိုင္းအတာ သည္ အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေလွွ်ာခ်နိင္ၿပီး ရုိးရိုးေျဖဆိုသူအတြက္ သင့္ေမးခြန္းက
ခက္ခဲေနတတ္ေသာေၾကာင့္ မဲရရွိမူ႕ေလွ်ာ ့နည္းနိင္ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– မတူညီေသာဌာနမ်ား ကို သင္မည္ကဲ့သိုအဆင့္ခြဲမည္နည္း
အကူအညီေပးျခင္း ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေသာ ၊ အေရာင္း ဌာနမ်ား
– ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သင္မည္ကဲ့သိုအဆင့္ခြဲမည္နည္း ေစ်း
ႏွ ုန္း ၊ အကူအညီေပးျခင္း ၊ ေျဖရွင္းေသာအခ်ိန္၊ ေဖာ္ေရြမူ ၊ အျခားအရာမ်ား


နည္းစနစ္မ်ား

နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းပံုစံမဟုတ္ပဲ ေသခ်ာစြာရွင္းျပထားေသာ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၏ မည္သည့္အပိုင္းတြင္မဆိုအသံုးျပဳနိင္သည္

မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား


– ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား
– Osgood အဆင့္ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္တက္ျခင္းအတိုင္းအတာ ေမးခြန္းမ်ားတြင္မည္ကဲသို႔ ေတြးေတာရမည္နည္း


အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္မ်ား ေရးသားထားၿပီးသား)

အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္မ်ား
ေရးသားထားၿပီးသား)