အင္တာနက္ တြင္ စစ္တမ္းမ ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူတည္ေဆာက္နိင္ေသာနည္းလမ္းမွာ

  • စစ္တမ္းမ ်ား ၊ ေမခြန္းမ ်ား ၊ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား ၊ စံုစမ္းထားေသာ စီမံကိန္းမ ်ား ၊ ဖုန္းမွတဆင့္ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ ်ား
  • လူမ ်ားထံသို႔ မီဒီယာေပါင္းဆံု မွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
  • လြယ္ကူေသာ တင္ျပျခင္း စစ္ေဆးျခင္း
  • ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္း ၂၅ မ ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာျပန္ျပီးေၾကာင္း
  • အလံုျခံဳဆံုးေသာ ေဒတာ
Read more

Modules and Software Suites Connected to Examinare Services.


Automatic Training Course Evaluation made Easy and Powerful.

Examinare Class Evaluator - Automatic Training Course Evaluation.Evaluate your training course with easy-to-use automatic satisfaction surveys software. Class Evaluator comes packed with consulting services that will create templates for your school evaluations and create the automatic flow tailormade for your business. We do all the setup and questions for you, if you need to make surveys in more than one school we will then setup the amount of schools and also make translations for you if you need in more than 1 language. 

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Customer Surveys for Clinics made Automatic and Secure.

Examinare Clinic Evaluator helps clinics to improve their communication with patients and increase work effectiveness.With Clinic Evaluator managers have the ability to control patient satisfaction and the quality of provided services.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Delivery Feedback Surveys, made easy and automatic!

Examinare Delivery Evaluator helps to evaluate performance in ecommerce, delivery and one-time purchases.With Delivery Evaluator, business owners get the tools for controlling satisfaction of their customers with the received orders, their delivery and overall work of the company. 

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Restaurant Surveys made Automatic and Professional.

Examinare Food Evaluator helps restaurants and other food establishments to anticipate customer needs and serve them better.With Food Evaluator managers can control their customer satisfaction and the quality of staff services. 

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

SMS voting systems and SMS surveys created for you in mind.

Pocket Response gives you a number of tools to help you get feedback on your lecture, marketing campaign or support / feedback. Our system is based on the robust and reliable platform Examinare and gives you access to a very robust platform for large SMS campaigns, SMS surveys or SMS polls easily and affordably.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Hotel Reputation Management made Powerful and Secure.

Online Reputation Management Software for Hotels with Customized Guest Surveys.With Stay Evaluator hoteliers know what their guests really think and act on faults to make their property better and more profitable. With our Online Reputation Management Software with built in hotel satisfaction survey do we not only gather guest feedback but also send guest surveys made by real survey professionals. We do not use survey templates, we use human knowledge accumulated from over 20 years of experience with guest feedback. 

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Powerful System for Survey Kiosk Powered by the Examinare Framework.

With Examinare Gadgets solution you can turn your tablet into a Survey Kiosk by simply installing an app and get all the power of professional surveys instantly. You can create a Survey Kiosk spot for conducting various types of investigations such as Service Evaluation, Exit surveys, Field Researches, or simply let your customers leave their feedback without any interaction with your internal staff. 

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Anti-churn with real customer questionnaires that convert.

Examinare Why Cancel helps companies to find out true reasons for contract cancellations and how to win back their customers.Why Cancel assists companies to understand how to be better by studying the cancellations in their business. We help Online magazines, Gyms, SaaS, Electric Companies, Internet Service Providers and companies who provides online subscriptions and services.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

လူအာလံုးကို ဖုန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူနိင္ရန္ Examinare ကိုအသံုးျပဳပါ။

Examinare သည္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဆာ့၀ဲျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းလိုင္းဆားဗစ္အား သင့္၏ Examinare အေကာင့္သို႔ ထပ္မံထည္သြင္းနိင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ဖုန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူနိင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မူသည္ နိင္ငံတကာသို႔ ေကာငး္မြန္ေသာေစ်ႏွုန္းျဖင့္ေခၚဆိုနိင္ပါသည္။ ဖုန္းေခၚဆိုနိင္မူ အေရအတြက္ကိုလည္း ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကေတာ ့ သင္၏ Examinare အေကာင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ပါပဲ။

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။