DOSTUPNE METODE ODGOVARANJA:


Pitanja sa više mogućih odgovora (1 tačan odgovor)

Najčešće korišćena u svim anketama i upitnicima. Može, takođe, biti kombinovana sa poljem za tekst povratne informacije tako da možete dobiti više informacija lakše.
Primeri tipične upotrebe;

-pol
-indikacije godina
-da ili ne pitanja
i mnogo drugih

Pitanja sa više odgovora (nijedan ili nekoliko tačnih odgovora)

Korišćeno u najviše anketa gde želite da primalac odgovori sa više od jedne opcije. Examinare takođe beleži ako korisnik ne popuni ništa i takođe možete napraviti ovaj tip pitanja obaveznim.

Tipični primeri korišćenja:

-pitanja usluga
-pitanja korišćenja
-izbor opcija
i mnogi drugi


Slobodna tekst pitanja (1 tačan odgovor je otkucan)

Koristi se kada hoćete da primalac odgovori tako što kuca tekst. Naprednija verzija pitanja ovog tipa je "Slobodno tekst pitanje(Više odgovora)"

Tipični primeri korišćenja:

- Upišite svoje ime
-Recite nam šta mislite
- Zašto ne biste voleli...
i mnogi drugi.

Osgood-skala (skala sa podeocima)

Osgood-skala je često korišćena u upitnicima o brendovima i osećanjima. Osnovna ideja je postaviti različita osećanja jedno nasuprot drugog. Podeoci skale mogu biti regulisani izmedju 2 i 7 poena.

Tipični primeri upotrebe:

-hladno ili toplo
-jasan ili tup
-pametan ili glup
i mnogi drugi.


Skala gradijenata

Korišćeno je za mnoge upitnike u vezi uskuga gde primalac treba da gradira nivo usluga različitih odeljaka, npr. Podrška, Naplata. Jedna gradijent skala može da smanji upotrebu mnogih pitanja, ali takodje mogu napraviti upitnik naprednijim za običnog primaoca i u tom slučaju smanji iznos bodova.

Tipični primeri primene:

-Kako biste gradirali naše odeljke: Podrška, Naplata, Tehnička podrška, Prodajni odeljak
-U formi sledećih faktora, kako biste poređali naše: Cene, Podršku, Vreme za rešenje, Prijateljski odnos
i mnogo drugih

Uputstva

Instrukcije u suštini nisu tip pitanja, ali se koriste za ubacivanje u u detaljno objašnjenje pratećih koraka i mogu biti korišćene u bilo kojem delu vašeg upitnika ili ankete.

Može se koristiti za objašnjavanje:

-sledećih koraka
-kako razmišljati prilikom gradiranja Osgood ili Gradijent skala pitanja
-može sadržati osnovne informacije
i mnogo toga drugog.

Slobodna tekst pitanja (Više korektnih odgovora se upisuje)

Slobodna tekst pitanja (Više odgovora je upisano) su naprednija verzija originalnih slobodnih tekst pitanja. Sva polja mogu biti postavljena kao obavezna ili opcionalna i to pomaže pri dobijanju informacija od primalaca.

Tipični primeri primene:

-Ukucajte svoje: ime, adresu, poštanski broj, Zip-kod i državu
-Unesite svoj serijski broj i proizvod koji koristite od nas da arhivirate zahtev za podršku
-Proverite i ispravite vaše pateće detalje
i mnogo više toga,