ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Business Account
26 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 3 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
Unlimited Account
69 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish Unlimited Amount of Surveys
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • Examinare Modules & Integrations
 • Access to Examinare API
 • Personal Account Manager
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
Personal Account
17 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 2 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support only
 • 1 Administrative User
 • Additional users cannot be added
 • Get 10% of Yearly Subscription

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Student Edition
15 EUR
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 2 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support only
 • 1 Administrative User
 • Additional users cannot be added
 • Proof of Schools Enlistment is Needed
 • 3 months Subscription
Teacher Edition
90 EUR
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish Unlimited Amount of Surveys
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Examinare Modules & Integrations
 • 1 Administrative User
 • Additional users cannot be added
 • Access to Examinare API
 • Yearly Subscription
Developer Account
99 EUR
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 1 Survey at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support only
 • Yearly Subscription
 • Examinare API Access
 • Not for Commercial Use

Survey Answers since start:

23,597,603

ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား / စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား။ Business+ Unlimited
တစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခု)
တစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခုမွမပါ သို႕မဟုတ္တစ္ခုထက္မကပါရွိႏိုင္)
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖတစ္ခုသာေရးထည့္ရန္)
OSGOOD-စေကး(ထပ္တူဆင္တူတဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါရွိေသာစေကး)
Gradient စေကး
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖမ်ားေရးထည့္ရန္)
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထည့္မည္။
ေဖာင္မ်ားအေနျဖင့္ထုတ္ေ၀မည္။
ဓာတ္ပုံမ်ားထည့္မည္။
အသံဖိုင္မ်ားထည့္မည္။ (Flash Player လိုအပ္သည္။)
နမူနာမ်ား
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႏွင့္ဒီဇိုင္း Business+ Unlimited
ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ တံဆိပ္အမ်ိဳးအစား
စာသားအၾကီးခ်ဲ႔ၾကည့္ရွဳျခင္း
တစ္ခ်က္ထဲႏွိပ္ျပီးခ်ိန္ညွိႏိုင္တဲ့အေရာင္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ။
CSS ကြ်မ္းက်င္အေထာက္အပံ့မ်ား
ၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ၾကိဳဆိုေရးစာမ်က္ႏွာ
ၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာ
Skip-Logic
အလိုအေလွ်ာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
SMS-IN နည္းပညာ
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ Business+ Unlimited
အီးေမးလ္
SMS
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ / မိုဘိုင္းလ္ လင္ခ့္
QR ကုဒ္
Facebook
Examinare API
Excel မွ တံု႕ျပန္သူမ်ားတင္သြင္း
မိုဘိုင္းလ္ APPS API
ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္အလိုေလ်ာက္ေပၚလာမည့္ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား
အစီအရင္ခံျခင္း Business+ Unlimited
ဖန္သားျပင္ေပၚရွိရလဒ္မ်ား
ၾကက္ေျခခတ္ပုံမဲစာရင္း
အခ်က္အလက္အၾကမ္း တင္ပို႕ျခင္း
Excel
Word
PDF
SPSS
လုံျခဳံေရး Business+ Unlimited
SSL-encryption
မုိဘိုင္းလ္ SSL ဖြင့္ျခင္း/ပိတ္ျခင္း
အမည္မသိကြက္ကီးမ်ား
အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း။
စစ္တမ္းမွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်က္မ်ား။ Business+ Unlimited
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မဲေပးမႈ
SMS မဲေပးမႈ
Twitter မွတစ္ဆင့္ မဲေပးျခင္း
ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္တဲ့ရလဒ္မ်ား
ရလဒ္မ်ားကို Excel သို႕တင္ပို႕မည္။
IP လိပ္စာပိတ္ဆို႕မႈ  
အေထာက္အကူ Business+ Unlimited
English, Swedish, Ukrainian & Russian
အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့
Live Chat အေထာက္အပံ့
ဖုန္းအေထာက္အပံ့
Developer Support  
Integration Support  
စစ္တမ္းဘာသာစကား Business+ Unlimited
UTF-8 Encoding
LTR ႏွင့္ RTL
()
SE Swedish (Svenska)
US English US (English US)
GB English UK (English UK)
DE German (Deutsch)
IT Italian (Italiano)
NO Norweigan (Norsk)
DK Danish (Dansk)
FI Finnish (Suomi)
NL Dutch (Nederlands)
FR French (Français)
ES Spanish (Español)
TH Thai (ไทย)
JP Japanese (日本語)
CN Simplified Chinese (简体中文)
AE Arabic (العربية)
RU Russian (Русский)
PT Portuguese (Português)
BR Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
IN Hindi (हिंदी)
PH Filipino (Tagalog)
PL Polish (Polski)
IL Hebrew (עברית)
UA Ukrainian (Українська)
GR Greek (Ελληνικα)
TR Turkish (Türkçe)
MK Macedonian (Македонски)
IS Icelandic (Icelandic)
LT Lithuanian (Lietuvos)
CZ Czech (Czech)
ZA Afrikaans (Afrikaans)
EE Estonian (Estonian)
KE Swahili (Swahili)
MM Burmese (မြန်မာစာ)
KR Korean (한국의)
RS Serbian (Cрпски)
ID Indonesian (Bahasa Indonesia)