Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲျဖင့္ နည္းစနစ္မွန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား စစ္တမ္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ။

Examinare တြင္ သင္၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုေစ ရန္ လိုအပ္ေသာေမးခြန္းပံုစံမ်ားအားလံုးကိုရွာေဖြနိင္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့တို႔၏ နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားပ်င္းရီေနမွာမဟုတ္ပဲ မည္ကဲ့သိုေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရန္သိရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
Example Survey

ေျဖဆိုနိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

There is a lot of various question types available inside Examinare Survey Tool. You can choose between multiple choice questions, free text questions, various types of scales and much more.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

လက္ခံရရွိသူ

လူမ်ားထံသို႔ ျဖစ္နိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္နိင္သည္ ဥပမာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္​းမ်ား ၊ ၀က္ဆိုက္မ်ား ရုိးရုိးဖုန္းလိုင္းျဖင့္လည္းဆက္သြယ္နိင္ပါသည္။ သင္ပစ္မွတ္ထားေသာလူမ်ားအေပၚမူတည္ကာ သင့္၏ စိပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ ၊ ေပးပို႔ထားေသာ စစ္တမ္းသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္နိင္သလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္လည္းျဖစ္နိင္သည္

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Reporting in Examinare Survey Tool

Regardless of the quantity of results in your online survey, the responses are analysed automatically in real time. The process of reports generation and representation is intuitive and easy. It is organized with different time-saving methods listed below.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Fully Translated into your local language.

Examinare Survey Tool is translated into many languages and can be used with both left-to-right and right-to-left orientated writing styles. The following languages are today active in our tool and can be used in any Examinare account:

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Layout in Examinare Survey Tool.

What makes your recipients willing to answer? Stylish design or functionality that everyone understands? With Examinare survey tool you do not have to choose! We have both. Logo, survey’s colors and form, Start Page, Thank You Page, font size and many other layout features are customizable. You can let your imagination fly and make the survey look just the way you need without any limitations.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

လံုျခံဳေရး

ကြ်န္ေတာ္တို႔အကူအညီႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သင့္၏တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳျခင္းအျမဲေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ
SSL လံုျခံဳေသာ ေဒတာ သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာမ်ားရွိပါသည္။
သင့္၏ အက္မင္ ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္နိင္မူေလွ်ာ့ခ်ျခင္ပါက
သင့္ အေကာင့္အား IP ဟန္႔တားျခင္းျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။
SSL လံုျခံဳေရး;
သင့္၏ အက္မင္အေကာင့္အား IP ဟန္႔တားျခင္း;
လံုျခံဳေသာ ေဒတာ သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာ သည္ အခ်ိန္အမွ်ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနသည္;

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Magic Polls

မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား Magic Polls အေၾကာင္းသိလိုပါက ဆက္လက္ဖတ္ရုဳၿပီး ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲဆိုတာ ကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။ Magic Polls™ သည္ Examinare မွျပဳျပင္ ထားေသာ နည္းပညာ ျဖစ္ၿပီး သင့္အား လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား ကိုတည္ေဆာက္နိင္ၿပီး အင္တာနက္မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္း စာတိုစနစ္ (SMS) မွတဆင့္လည္း မဲေပးနိင္ေသာ အခြင့္ေရးမ်ား မ်ားစြာရွိပါတယ္

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Create Surveys and share them on Facebook and Social Media.

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဖ့ဘြတ္(ခ)ျဖင့္ သင့္၏စစ္တမ္းမ်ားကို ကမာၻတ၀န္း အလြယ္တကူေပးပို႔နိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူအသံုးမ်ားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အား လူမ်ားကို ေမးျမန္းပါ သူတို႔၏ စိတ္ကူးမ်ား ၾကိဳက္ေသာ မၾကိဳက္ေသာအခ်က္မ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ ရရွိလာေသာ သတင္းမ်ားကို သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုစံ ဲျပဳျပင္ၿပီး အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးခ်ာနယ္ျဖင့္ေပါင္းလိုက္ပါ

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Integrations for Examinare Survey Tool

There are more than 20 integrations of Examinare Survey Tool into other services available. Survey system is also fully functional with our own API connection.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Help Pages


In our Help Center you can find all the needed information on how to create and conduct a successful survey. It also contains video tutorials, so that usage of the Survey System is not only described, but demonstrated also.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Latest News

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။