ตัวเลือกในการตอบคำถาม:


คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (คำตอบถูกเพียง 1 คำตอบ)

แบบสำรวจความคิดเห็นแบบตัวเลือกหลายข้อนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดและนิยมใช้กับแบบสำรวจหรือแบบสอบถามส่วนใหญ่ และอาจจะเพิ่มช่องว่างเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปในแบบสำรวจได้ด้วย

ตัวอย่าง:

– เพศ
– อายุ
– คำถาม “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
อื่น ๆ

คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (ไม่มีข้อถูกหรือมีคำตอบถูกหลายข้อ)

แบบสำรวจความคิดเห็นประเภทนี้นิยมใช้ในแบบสำรวจที่ผู้ทำต้องการให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ซึ่ง Examinare สามารถระบุให้เจ้าของแบบสำรวจทราบว่ามีคำถามข้อใดบ้างที่ผู้ตอบไม่ตอบ และสามารถระบุสถานะให้คำถามนั้นเป็นคำถามบังคับก็ได้

ตัวอย่าง:

– คำถามเกี่ยวกับการให้บริการ
– คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน
– ตัวเลือก
อื่น ๆ

คำถามแบบอัตนัย (พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบลงในช่องว่าง)

ใช้ในการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่ต้องการให้ผู้ตอบพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่กำหนด ซึ่งรูปแบบการตอบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นคือ “คำถามแบบอัตนัย (สามารถตอบได้หลายข้อ)”

ตัวอย่าง:

– กรอกชื่อ
– กรอกความคิดเห็น
– ให้เหตุผล…
อื่น ๆ

คำถามวัดเจตคติแบบ Osgood-scale (การวัดความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ)

โดยปกติมักนำมาใช้ในแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และการสำรวจความรู้สึก ซึ่งมักจะเป็นคำถามเชิงแสดงความรู้สึกเปรียบเทียบ ซึ่งมีค่าความนิยมเชิงเปรียบเทียบต่างกันตั้งแต่ 2 ถึง 7 คะแนน

ตัวอย่าง:

– ร้อน Vs. เย็น
– สว่าง Vs. สลัว
– ฉลาด Vs. ไม่ฉลาด
อื่น ๆ

คำถามวัดเจตคติแบบ Gradient scale

นิยมใช้สำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจ เพื่อให้คะแนนการทำงานของแต่ละแผนก เช่น แผนกสนับสนุนลูกค้าและแผนกออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน คำถามแบบนี้จะช่วยให้คุณลดจำนวนข้อของคำถามไปได้มาก แต่ก็อาจจะซับซ้อนเกินไปสำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสำรวจหลาย ๆ คน จึงอาจจะส่งผลให้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการทำสำรวจก็ได้

ตัวอย่าง:

– กรุณาลำดับคะแนนความพึงพอใจสำหรับการทำงานของแต่ละแผนกในหน่วยงานของเรา: แผนกสนับสนุนลูกค้า, แผนกออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน, แผนกสนับสนุนด้านเทคนิค, แผนกขาย
– กรุณาให้คะแนนเกี่ยวกับราคาสินค้า, บริการและการให้ความช่วยเหลือ, ความเหมาะสมของเวลาและวิธีในการดำเนินการ และความเต็มใจบริการของพนักงานและองค์กรของเรา
อื่น ๆ

คำเสนอแนะ

ปกติแล้วคำเสนอแนะนั้นไม่ถือว่าเป็นรูปแบบของการถามคำถาม แต่ก็นิยมนำมาใช้ในแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจเขียนชี้แนะหรืออธิบายข้อความเพิ่มเติม และสามารถจัดไว้ตอนใดของแบบสำรวจก็ได้

สามารถใช้เพื่อการเขียนอธิบาย:

– ขั้นตอนหรือกระบวนการถัดไป
– วิธีการคิด โดยเฉพาะในการตอบคำถามแบบ Osgood หรือ Gradient scale
– หรืออาจจะเพื่อการแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปก็ได้
อื่น ๆ

คำถามแบบอัตนัย (สามารถพิมพ์ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

แบบสำรวจความคิดเห็นประเภทนี้จะมีรูปแบบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้น ผู้ตอบต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบ ซึ่งอาจจะออกแบบให้เป็นคำถามบังคับหรือคำถามเลือกตอบก็ได้ ส่วนนี้จะช่วยให้เจ้าของสำรวจได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

– ระบุ: ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, รหัสเมืองและประเทศ
– ระบุตัวเลขซีเรียลนัมเบอร์และรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
– ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
อื่น ๆ