လံုျခံဳေရး

ကြ်န္ေတာ္တို႔အကူအညီႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သင့္၏တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳျခင္းအျမဲေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ SSL လံုျခံဳေသာ ေဒတာ သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာမ်ားရွိပါသည္။ သင့္၏ အက္မင္ ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္နိင္မူေလွ်ာ့ခ်ျခင္ပါက သင့္ အေကာင့္အား IP ဟန္႔တားျခင္းျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။
 • SSL လံုျခံဳေရး;
 • သင့္၏ အက္မင္အေကာင့္အား IP ဟန္႔တားျခင္း;
 • လံုျခံဳေသာ ေဒတာ သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာ သည္ အခ်ိန္အမွ်ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနသည္;

သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အဓိကအေရးထားပါသည္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္သည္ သင့္အတြက္သာမဟုတ္ပဲ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုေနသူမ်ားအတြက္ပါ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သင့္၏ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔စနစ္၏အျပင္ဖက္ ကြတ္ကီး မ်ားတြင္မထားရွိပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းဆည္းအား စိတ္ပူပန္ေနပါက
သင့္၏ ေဒတာ မ်ားအား အရန္ကူးယူျခင္းမွလြဲကာ အျခားေသာေၾကာင္းေၾကာင့္ကူးယူျခင္းမလုပ္ပါ။ ၾကီးမားေသာ အရာျဖစ္ေစ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားအသံုးျပဳသူမ်ားထိခိုက္ေစမည္ မူ၀ါဒမ်ိုဳးမရွိပါ။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္လံုေလာက္မရွိပါက ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္မရွိေၾကာင္း သေဘာတူညီ ခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိင္ပါသည္။

Trusted Worldwide

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Business Account
26 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 3 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
Unlimited Account
69 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish Unlimited Amount of Surveys
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • Examinare Modules & Integrations
 • Access to Examinare API
 • Personal Account Manager
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
Personal Account
17 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 2 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support only
 • 1 Administrative User
 • Additional users cannot be added
 • Get 10% of Yearly Subscription