လက္ခံရရွိသူ


လူမ်ားထံသို႔ ျဖစ္နိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္နိင္သည္ ဥပမာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္​းမ်ား ၊ ၀က္ဆိုက္မ်ား ရုိးရုိးဖုန္းလိုင္းျဖင့္လည္းဆက္သြယ္နိင္ပါသည္။ သင္ပစ္မွတ္ထားေသာလူမ်ားအေပၚမူတည္ကာ သင့္၏ စိပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ ၊ ေပးပို႔ထားေသာ စစ္တမ္းသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္နိင္သလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္လည္းျဖစ္နိင္သည္

လက္ခံရရွိသူ

လူမ်ားထံသို႔ ျဖစ္နိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္နိင္သည္ ဥပမာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္​းမ်ား ၊ ၀က္ဆိုက္မ်ား ရုိးရုိးဖုန္းလိုင္းျဖင့္လည္းဆက္သြယ္နိင္ပါသည္။ သင္ပစ္မွတ္ထားေသာလူမ်ားအေပၚမူတည္ကာ သင့္၏ စိပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ ၊ ေပးပို႔ထားေသာ စစ္တမ္းသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္နိင္သလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္လည္းျဖစ္နိင္သည္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္
သင္၏ကိုယ္ပိုင္ အီးေမး သို႔မဟုတ္ ဆဲလ္ဖုန္း ျဖင့္လည္း သင့္၏လက္ခံရယူထံသို႔ ဖိတ္ေခၚနိင္ပါသည္။
သင္၏ဖိတ္ေခၚမူတိုင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ လင့္(ခ) တစ္ခုအားကိုင္ေဆာင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး Examinare ေဆာ့၀ဲသည္
ေျဖဆိုသူအားနွစ္ခါေျဖဆိုရန္မလိုေအာင္ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွအေျဖမ်ားမွတဆင့္ ေျဖဆိုသူကိုေထာက္လွမ္းနိင္သည္
ေနာက္ဆံုး တင္ျပျခင္းတြင္
၁၀၀ ရာခိုင္ႏွ ုန္း အမည္မသိ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။