လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းစစ္တမ္းမ်ားသည္ POS စနစ္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

စစ္တမ္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္၀ယ္ယူမူမ်ားကို အေျခခံကာ တန္ဖိုးရွိေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မူ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း ရယူပါ၊ ထိုသို႔မက သံုးစြဲသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာပါ

လူၾကီးမင္း၏ POS အတြင္းသို႔ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း စစ္တမ္းမ်ား

လူၾကီမင္း၏ POS ႏွင့္ Examinare ပတ္သက္ကာလုပ္ေပးနိင္သည္မ်ားကို သိရွိေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ

အရည္အျခင္း ျပည့္မီေသာ သံုးစြဲသူမ်ား ေဒတာ

အားလံုးက ေဒတာအေၾကာင္းပါပဲ။ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ သင္လုပ္ေနသည္ကို ယံုၾကည္မႈရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာရလဒ္ရရိွေသာ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမ်ား၏ အဓိကျပသနာမွာ မည္သူမဆို (သင့္ ဝယ္သူမဟုတ္ရင္ေတာင္) သူတို႔ႏွစ္သက္သလို အၾကိမ္မ်ားစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကြဲျပားမွာပါ!

လက္လီစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သင္သည္ ထိုအခါသမယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင္၏ဝယ္သူသည္လည္း စစ္တမ္းမေျဖဆိုမီွ အသိအမွတ္ျပဳျပီးမွသာ တစ္ၾကိမ္သာေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္မူရွိသည္

လက္လီစစ္တမ္းမ်ားသည္ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားစုေဆာင္းဖို႔ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ဝယ္ယူသူမ်ားက ဝယ္ယူထားေသာကုန္မ်ား၏ ေဘာက္ခ်ာမ်ားကို အနည္းဆံုးအာမခံအက်ံဳးဝင္သည္အထိ သိမ္းဆည္းထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားက သင္ပို႔ထားေသာအီးေမးလ္မ်ားၾကားတြင္ေပ်ာက္ဆံုးသည္ကို ထည့္တြက္ပါက လက္လီစစ္တမ္းမ်ားသည္သင့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေျဖရွင္းခ်က္သည္ သင္၏ဆိုင္တြင္အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူပါသည္။Examinare စနစ္သည္ သင္၏ POS စနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းအပိုင္းသည္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ပါသလဲ

ဝယ္သူသည္ သင့္ဆိုင္တြင္ဝယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ျပီးသည့္တြင္ ပံုမွန္ေဘာက္ခ်ာ႔ကိုလက္ခံရရိွပါသည္။ သင္၏ Examinare စနစ္၏ ဆက္တင္အရ သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ ဝယ္ယူသူစစ္တမ္းကို ပါဝင္ခြင့္ရလိမ့္မည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဘာက္ခ်ာေပၚတြင္ ရိုက္ထားသည္။

သင္၏ ဝယ္သူက သင့္ စစ္တမ္းကို ဝင္ေရာက္သည္႔အခါ သသည္ သင့္စစ္တမ္းကို ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေသာအပိုင္းမ်ားကို ျဖည့္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအပိုင္းမ်ားသည္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒတာသည္ သင္၏စနစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းခံရျပီး အားလံုးက မွန္ကန္ပါက ဝယ္သူသည္ စစ္တမ္းကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္။

သင္သည္ သင္၏ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ျပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဒစ္စေကာင့္မ်ားေပးျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေသးမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ဘယ္ကိစၥမ်ိဳးမွာမဆို သင္ေကာ သင့္ဝယ္ယူသူပါ နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏိုင္မည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔အထင္အျမင္ကို ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဆုရမည့္အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ဒစ္စေကာင့္ရမည္႔အခြင့္အေရးရႏိုင္ျပီး သင္လည္း သင္၏ ဆိုင္ကိုစိတ္ဝင္စားမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစ်းကြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ား သို႔မဟုတ္ ROI (ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ျပန္လည္ေပးျခင္း) ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ စည္းရံုးေရးမ်ားကို ေျခရာခံရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

QR ကုတ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ပို္မိုလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

ေျဖဆိုသူမ်ားထံမွ စစ္တမ္း၏လင့္မဟုတ္ပဲ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ QR ကုတ္ကို ပရင့္ ထုတ္ယူနိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္းစိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ လူၾကီးမင္းေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ လူတစ္ေယာက္ကို လူၾကီးမင္း၏ စစ္တမ္းအား တစ္ခ်က္ထိလိုက္ရုံျဖင့္အေရာက္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

Examinare ၏တန္ဖိုးရွိေသာ စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္အား လြယ္ကူစြာ အရင္ကနဲ႔မတူပဲရယူနိင္ၿပီျဖစ္သည္။

မည္သည့္ POS စနစ္မ်ားသည္ လိုက္ဖက္ညီပါသလဲ

ယခုေစ်းကြက္တြင္ရိွေသာ POS စနစ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ Examinare မွ POS တုံ့ျပန္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ တေျပးညီ ရိွပါသည္။ ၂၀၀၆ တြင္စတင္ကတည္းက ကၽႊႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကီးမားေသာထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။သင္၏POS စနစ္သည္ ၁၀၀%တေျပးညီျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မေျပာခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိဖို႔အေရးၾကီးေသာအခ်က္အနည္းငယ္ရိွပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တေျပးညီရိွမႈကိုေမးျမန္းရန္ သင္၏ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ဖို႔လိုသည္။

သင္၏POS စနစ္ တေျပးညီေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္ စံုစမ္းျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္အစံုအတြက္ ဒီေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

1+6= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။