မနာက်န္​းျဖစ္​​ေနသူ ခရီးသြားမ်ား၏ ​ေဆး​ေပးခန္​း၀န္​​ေဆာင္​မူႏွင္​့ပတ္​သတ္​၍ စိတ္​​ေက်နပ္​မူစစ္​တမ္​း

ေဆးခန္းအားအကဲျဖတ္ျခင္းသည္ လူနားမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူ နွင့္ ေပးထား ၀န္ေဆာင္မူ၏ အရည္အေသြးတို႔၏ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဆးခန္းအားအကဲျဖတ္ျခင္းေဆာ့၀ဲ၏ ထူးျခားေသာ အခ်က္သည္ VAS (Visual Analogue Scale) ျဖစ္သည္။

အခုပဲ စတင္လိုက္ပါ

အသံုးျပဳသူမ်ားစိတ္ေက်နပ္မူ ၀န္ေဆာင္မူ စစ္တမ္းအား သြားဖက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ျခင္း နွင့္ အရုိးအဆစ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။

စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို လူနာမ်ားဆီသို႔ လ ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ေပးပို႔ၿပီး လ ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္။

သင္၏ေဆးခန္းသို႔ လူနာတစ္ေယာက္လာၿပီးပါက ထုိသူသည္ စစ္တမ္ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုနိင္ရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။ လူနာ သေဘာတူပါက ေျဖဆိုမူသည္ အမည္မသိျဖစ္ကာ ဖုန္းနံပတ္ႏွင့္ အီးေမးသာ သိရွိခြင့္ရွိမည္။

နာက်င္မူအဆင့္ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံပါ

ေဆးခန္းအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လူနာ၏ နာက်င္မူ အဆင့္ဆင့္ ကို စစ္ေဆးတြက္ခ်က္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ သင္၏ေဆးခန္းသို႔လာေရာက္ကုသမူခံယူၿပီးေသာအခါ နာက်င္မူေလွ်ာ့က်သြားပါသလား။ လူနာအမ်ားစုသည္နာက်င္မူကိုအေျခခံေသာ အကူညီကိုမလိုခ်င္ပါက
VAS အတိုင္းတာ ကိုဖယ္ရွားနိင္ပါသည္။

စီပြားေရးသတင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ အကူညီရယူၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေဆးခန္းအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း ေဆာ ့၀ဲသည္ ေဆးကုသေနေသာဆရာ၀န္လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာလူနာ၏ အေၾကာင္းအရမ်ားကို
ဆရာ၀န္ လူနာ လွ ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မေပါက္ၾကားေစပဲ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

သင့္ရဲ႕ကုသေပးသူေတြကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီကိုအဓိကထားတဲ့ ရလဒ္ေတြကိုရယူလိုက္ပါ။

သင့္လူနာေတြကိုကုသေပးတဲ့သူကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ေဆးခန္းမွာရွိတဲ့ေဆးကုသေပးသူေတြရဲ႕တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္အစီအရင္ခံစာေတြရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဘယ္သူကတာ၀န္ေတြကိုေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနလဲဘယ္သူကပ်က္ကြက္ေနလဲဆိုတာကိုစီစစ္သုံးသပ္ႏိုင္မွာပါ။

ေဆးခန္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္အကဲျဖတ္ေရး သို႔မဟုတ္ သီးသန္႕ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးအစားတစ္ခု။

ေဆးခန္းဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ေ၀ဖန္ေရးဟာ သင့္ကိုလွ်င္ျမန္စြာပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မယ့္စနစ္တစ္ခုပါ။ သင့္နဲ႕ပိုျပီးကိုက္ညီမယ့္ စနစ္မ်ိဳးအလုိရွိတယ္ဆိုလွ်င္လဲကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္ကအဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ပါတ.္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကိုဆက္သြယ္ျပီးအခုပဲစလိုက္ရေအာင္ပါ။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

7+5= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။