စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေက်နပ္မႈရရွိသည့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမ်ား။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို Examinare မွေပးပို႔ေပးတဲ့ေက်နပ္မႈရရွိတဲ႔သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မႈေစ်းကြက္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားႏွင့္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ေနရာမွာအထူးကြ်မ္းက်င္ပါတယ္။

လူၾကီးမင္းအဆင့္သင့္ျဖစ္ပါက

သင္၏ ေငြျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းခ်က္ရရိွႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။

Eaxminare နဲ႔အတူတကြ ေက်နပ္မႈရရွိတဲ့သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလႊာ

Examinare AB မွာရွိတဲ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈစစ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္းနယ္ပယ္မွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အေတြ႔အၾကဳံရွိပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမ်ားကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြအတြက္ အထူးသီးသန္႔စစ္တမ္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးျပီးကူညီေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕စစ္တမ္းမ်ားထုတ္ယူမႈနည္းလမ္းေတြကေတာ႕နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔အစဥ္အလာနည္းလမ္းေဟာင္းေတြနဲ႕ေပါင္းစပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွေနျပီးသုံးစြဲသူေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့မတူညီတဲ့နည္းလမ္းေတြအခ်ိဳ႕ကိုစမ္းသစ္ျပီးေန႔တိုင္းေျပာင္းလဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႕တစ္ခုမတူညီႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင္ရွာေဖြေနတဲ့အေျဖကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရးသားထားတဲ့အထဲမွာမေတြ႕ပါက ေစ်းႏႈန္းနဲ႔အလုပ္လုပ္ပုံေတြကိုအေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဖို႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

စီမံခန္႔ခြဲထားသည့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလႊာစီမံကိန္း (MCSP).

စီမံခန္႔ခြဲထားသည့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလႊာစီမံကိန္း သို႕မဟုတ္ အတိုအေကာက္အေနနဲ႔ (MCSP) နဲ႔ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္ဘက္မွေနျပီးသင့္ရဲ႕သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမ်ားကိုတစ္ႏွစ္လွွ်င္သက္မွတ္ထားသည့္အေရအတြက္အတိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေပးပါတယ္။ ၾကားခံကိုသင္ေရြးျခယ္ဆုံးျဖတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္မွအစီအရင္ခံျခင္းကိုတာ၀န္ယူပါမယ္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ကိုသီးသန္႕ခန္႕အပ္ထားျပီးသင့္အဖဲြ႕အစည္းအတြက္လိုအပ္တဲ့သုံးစြဲသူတုံ႕ျပန္မႈကိုရရွိရန္သင္နဲ႕အတူတကြအလုပ္လုပ္ေဆာင္ေစမွာပါ။ ထုံးစံအတိုင္းျဖစ္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းရတဲ့စစ္တမ္းေတြအျပင္ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ေပးပိုးရတဲ့စာတမ္းလႊာမ်ား၊ အီးေမး ႏွင့္ SMS စတာေတြအျပင္အျခားေသာနည္းစနစ္ေတြပါသင့္ ပေရာဂ်က္မွာပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္လအတြက္က်သင့္မယ့္ Project Budget ကိုပုံေသတန္ဖိုးတစ္ခုအေနနဲ႔ေပးႏိုင္ျပီးေတာ့ MCSP ကေတာ့တစ္ၾကိမ္မွာ ၂၄ လ ကေန ၄၈ အထိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ MCSP နဲ႔ပတ္သက္ျပီးလူၾကိဳက္မ်ားတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့သင့္အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူတုံ႕ျပန္မႈဌာနသက္သက္တစ္ခုတည္ေဆာက္စရာမလိုပဲဌာနတစ္ခုရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕တုံ႕ျပန္မႈကိုလဲကြ်န္ေတာ္တုိ႕သိခ်င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေဆြးေႏြးရန္ဆက္္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထုတ္ကုန္အသစ္အတြက္စစ္တမ္းထုတ္လုပ္ေရးအစီအစဥ္

ထုတ္ကုန္အသစ္မိတ္ဆက္ေနခ်ိန္မွာဆိုရင္ရရွိလာတဲ႔တုံ႔ျပန္မႈေတြကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္ကေနျပီး သင့္ရဲ႕ Development Team နဲ႔ပူးေပါင္းကာနီးကပ္စြာတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားေသာ campaign ေတြကိုလက္နဲ႔ သို႕မဟုတ္ Post Here နဲ႕တစ္ဆင့္ဖန္တီးထားတာျဖစ္ျပီးေတာ႕သင့္ရဲ့၀န္ေဆာင္မႈသုိ႔မဟုတ္ထုတ္ကုန္အေပၚပိုမိုေလးနက္တဲ့တုံ႔ျပန္ခ်က္ကိုရရွိေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္မွေနျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကိုစူးစိုက္ျပီးလုပ္ေဆာင္မည့္အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရွိေနျပီးသားထုတ္ကုန္မ်ားကိုအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္စဥ္သုံးစြဲသူ၏ေက်နပ္မႈ။

အမ်ားၾကီးေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာရည္မွန္းထားတဲ့သုံးစြဲသူလူ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕ကိုက္ညီေအာင္ နည္းစနစ္ေတြကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေနပါတယ္။ ရွိေနျပီးသားနည္းပညာေတြကိုအကုန္ဖ်က္စီးျပီးအစကေနျပန္လည္တည္ေဆာက္ရတယ္ဆိုတာရွားေတာ့မရွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈစစ္တမ္းေတြဟာနည္းပညာေတြကိုထိေရာက္စြာအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔လဲလိုသလိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ကိုက္ညီဖုိ႔လဲလိုအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၀န္ေဆာင္မႈကို ဘာသာစကားေပါင္း ၂၈ မ်ိဳးႏွင့္အထက္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာတစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာသုံးစြဲသူတုံ႕ျပန္မႈနယ္မွာကြ်မ္းက်င္သူေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈကိုဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ရယူႏိုင္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္ကေနျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြအတြက္ထုတ္ကုန္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးပံ့ပိုးျဖန္႕ခ်ိေပးျပီးထားပါတယ္။

သင့္ရဲ႕စီးပြားေရးအတြက္တစ္ကမာၻလုံးအေနနဲ႕ေက်နပ္မႈရရွိထားတဲ့်သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈစစ္တမ္းထုတ္လုပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကိုလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႕ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကိုအခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ျပီးေစ်းႏႈန္းထားမ်ားကိုလဲဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ဆုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

6+5= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။