လူအာလံုးကို ဖုန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူနိင္ရန္ Examinare ကိုအသံုးျပဳပါ။

Examinare သည္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဆာ့၀ဲျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းလိုင္းဆားဗစ္အား သင့္၏

Examinare အေကာင့္သို႔ ထပ္မံထည္သြင္းနိင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔

၏ဖုန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူနိင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မူသည္ နိင္ငံတကာသို႔

ေကာငး္မြန္ေသာေစ်ႏွုန္းျဖင့္ေခၚဆိုနိင္ပါသည္။ ဖုန္းေခၚဆိုနိင္မူ အေရအတြက္ကိုလည္း ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကေတာ ့ သင္၏ Examinare အေကာင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ပါပဲ။

Call our Phone Survey Demo.

 Call +46 18 800 80 20

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ အားလံုးအတြက္အဆင္ေျပေစပါသည္။

သင့္တြင္ switchboard ရွိပါက မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုတာကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္နည္းမသိပါက စိတ္မပူႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္တစ္ခုတည္းေသာလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္းျဖင့္အေျဖရွာျခင္းပံုစံအားေျပာျပကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းအမ်ားအျပားျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုင္တြယ္နိင္ပါတယ္

Examinare Cloud ဖုန္းႏွင့္ဆိုသင္၏ေခၚဆိုမူမ်ားအားလံုးကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္လိုင္းမ်ားျပတ္ေတာက္မသြားေအာင္ကူညီေပးထားမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေခၚဆိုမူေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်္အား တစ္မိႏွစ္တြင္း ကူညီေပးခဲဖူးပါတယ္။ ထိုကဲသို႔ မ်ားျပားေသာေခၚဆိုမူက ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လုပ္နိင္စြမ္းအကန္႔အသတ္ကိုေတာင္မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။

မည္သည္႔ဘာသာမဆိုအသံုးျပဳနိင္ပါသည္။

လိုအက္ခ်က္ရသည္အထိ အဖန္ဖန္ျပန္ေက်ာ ့ေစေသာ စနစ္တြင္လည္း မည့္သည့္ဘာသာမဆိုအသံုးျပဳနိင္သည္။
ဖုန္ဆားဗစ္စနစ္တြင္ အသံဖုိင္မ်ားအား အသံဖမ္းကာ တင္ပို႔နိင္ေသာေၾကာင့္ သင့္စိတ္ကူးသာသင့္ကိုရပ္တန္႔နိင္သည္။

Examinare ၏ဖုန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းက Examinare အတြင္းမွာရွိေသာ ရလဒ္ႏွင့္ဇယားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျပဳလုပ္ပါသည္။

Examinare ၏ဖုန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ယူျခင္းက သင့္ Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။
ထိုနည္းျဖင့္ စနစ္ ၂ ခုသင္အသံုးျပဳစရာမလိုပဲ သင္လိုအပ္သည္မ်ားကို ေျဖ႕ဆည္းေပးပါသည္။
Examinare ကိုသာ သင္လိုအပ္ပါသည္။

မည္ကဲ့သို႔စတင္ရမည္နည္း

သင္တြင္ Examinare အေကာင့္ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါက ဖုန္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအား ထပ္တိုးထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တိို႔အားဖုန္းေခၚဆိုလိုက္ရုံျဖစ္ လိုအပ္သည္မ်ားၿပီးစီးနိင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္တြင္ Examinare အေကာင့္မရွိပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ေစ်းႏွုန္း စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္လည္းေကာင္း အီးေမးျဖင့္တဆင့္လည္းေကာင္း ဖုန္ျဖင့္လည္းေကာင္း စကားေျပာျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ဆက္သြယ္မွာယူနိင္ပါသည္။ ဖုန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္လည္းကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Automatic Phone Survey Prices.

You pay a monthly price for both the survey tool and the telephone survey addon. Prices vary depending on implementation and conditions. Therefore, this is provided by quotation request.

You can see our pricing for the minute fee below per country, depending on whether the system is to call the customer or receive calls via direct transfer from your agents. This list is updated regularly and subject of continous change.

Trusted Worldwide

How to create a good telephone survey

We have often been asked on how to carry out a phone survey and how many questions should you ask. There are also times when you want to hold customer surveys or follow-ups when you do not have access...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။
Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

ကုမၸဏီ *

နာမည္ *

ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *

အီးေမးလ္ *

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *

spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

4+4= *

Newsletters from Examinare