သင့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမွာဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုေမးမလဲ။

2021-12-02

သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေတြထုတ္ေ၀တဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕သူတို႕ကိုဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုထည့္ေမးသင့္လဲဆိုတဲ့အျမင္ေတြကိုနဲ႔အခ်ိဳ႕ေသာဥပမာေမးခြန္းေတြကိုလဲျပန္လည္ရရွိတတ္ပါတယ္။ သင္သတိျပဳရမယ့္အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ဟာ သင္ဟာသုံးစြဲသူေတြကိုဘယ္လိုေက်နပ္ေအာင္၀န္ေဆာင္မႈေပးရမလဲဆိုတဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ႕ "သင္အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ" " သင္ေယာက်ာ္းေလးျဖစ္ပါသလား မိန္းကေလးျဖစ္ပါသလား" စတဲ့ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ အဲ့လုိေမးခြန္းေတြေမးျမန္းျခင္းဟာ သင္စစ္တမ္းလႊာေတြအတြက္အခ်ိန္ေသခ်ာေပးျပီးစမ္းသပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုသင့္ရဲ႕စစ္တမ္းအကူအညီျပဳကိရိယာထဲမွာအသုံးမျပဳထားဘူးဆိုတာကိုသိသာေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ CRM စနစ္မွာပါ၀င္တဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုအသံုးျပဳျပီး သင့္အေနနဲ႔အဲ့ဒီေနာက္ခံအခ်က္အလက္ေတြကိုသင့္ရဲ႕ Examinare Account ထဲကိုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။

လူၾကီးမင္း၏ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူစစ္တမ္းတြင္မည္ကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးသင့္ပါသနည္း။

ပထမဆုံးအေနနဲ႕မွတ္ထားရမွာကသင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူစစ္တမ္းထဲမွာသင္လိုခ်င္တဲ့အေျဖရေအာင္ေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးမထည့္သင့္ပါဘူး။ အဲ့လိုေမးခြန္းမ်ိဳးေတြေမးရင္သင့္အလုပ္လုပ္ဖို႔႔အတြက္အဆင္ေျပတဲ့ရလဒ္ေတြရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆုံးအေနနဲ႕ဆိုရင္ရရွိလာတဲ့ရလဒ္ေတြကအသုံးကို၀င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တည့္မတ္ျပီးတိုက္ရိုက္ျဖစ္တဲ့ေမးခြန္းေတြကိုအသုံးျပဳတာသာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ေတာ့ :

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈကိုဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိေက်နပ္ပါသလဲ။
-အရမ္းေက်နပ္တယ္။
-ေက်နပ္ပါတယ္။
-သေဘာမက်ဘူး။
-အရမ္းသေဘာမက်ဘူး။
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈေကာက္ယူဖို႔စစ္တမ္းလုပ္တဲ့ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္ ၄ ဆင့္ သုိ႕မဟုတ္ အဆင့္ ၆ ဆင့္ ပါရွိတဲ့ အတိုင္းအတာစေကးတစ္ခုသုံးဖို႕ကိုတိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒီလိုစေကးမွာဆုိရင္ သုံးစြဲသူအေနနဲ႔အလယ္အလတ္က်တဲ့အေျဖေတြကိုေရြးျခယ္လို႕မရပဲဘက္တစ္ဘက္ကိုေရြးျခယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ မည့္သည့္အခိ်န္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။

စီးပြားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြဟာကြာျခားေပမယ့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြလုိမ်ဳိးတူညီတဲ့အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ :
- မွာယူျပီးေနာက္တုံံ႕ျပန္ျခင္း
- သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအားသုံးသပ္တုံ႔ျပန္ျခင္း
- နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္းစနစ္အားသုံးသပ္ျခင္း
- ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ေစ်း၀ယ္သူဘက္မွတတ္ႏိုင္မႈႏႈန္းထားကိုသုံးသပ္ျခင္း
- ေထာက္ခံခ်က္ကိုေတာင္းဆိုျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းဆုိျခင္း

ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကအမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရတတ္ေပမယ့္အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီေတြအတြက္ေတာ့ေထာက္ခံခ်က္္ေတာင္းဆိုျခင္းကအသစ္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာခ်င္တဲ့ဒီလိုေမးခြန္းေတြဆိုတာေအာက္ပါအတိုင္းပါ။

Examinare ရဲ႕သုံးစြဲသူစစ္တမ္းကိရိယာကိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာအသိတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုသင့္အေနနဲ႕အညႊန္းေပးမလား။

- ေပးရမွာေပါ့။
- တစ္ေယာက္ေယာက္ကလာေမးရင္ေတာ့ေျပာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
- မညႊန္းပါ။

ဒီေမးခြန္းမွာ အဆင့္ ၃ ဆင့္ရွိျပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အဆင့္ ၂ ဆင့္ရွိေအာင္တမင္သက္သက္ထည့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔သင့္သုံးစြဲသူေတြက သင့္ထုတ္ကုန္/၀န္ေဆာင္မႈကိုသုံးစြဲရတာကိုဘယ္ေလာက္ဂုဏ္ယူရလဲသင့္အေနနဲ႔သိခ်င္မွာပါ။

ကုမၸဏီတိုင္းကမတူညီပါဘူး။

ကုမၸဏီတိုင္းကမတူညီတာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလိုအပ္ခ်က္ေတြကလဲမတူညီပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းဆိုင္ရာအၾကံေပးေတြနဲ႕တိုင္ပင္ဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Examinare Account ထဲမွာပဲ သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေတြကိုတိုက္ရိုက္ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႕မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ေမးခြန္းေတြထည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကူညီေပးပါမယ္။ သင့္ရဲ႕ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မယ့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလႊာအတြက္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ သင္ေမးျမန္းလိုတာေတြရွိရင္လဲကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။

This article is about our Business Services.
Read more on how we can help you.

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Examinare ကို ဆက္သြယ္ပါ

+46855926800


Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

ကုမၸဏီ *

နာမည္ *

ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *

အီးေမးလ္ *

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *

spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

7+6= *

Newsletters from Examinare