သင့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမွာဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုေမးမလဲ။

သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေတြထုတ္ေ၀တဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕သူတို႕ကိုဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုထည့္ေမးသင့္လဲဆိုတဲ့အျမင္ေတြကိုနဲ႔အခ်ိဳ႕ေသာဥပမာေမးခြန္းေတြကိုလဲျပန္လည္ရရွိတတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြအတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာအေျဖေတြကိုၾကည့္ရွဳမည္။

မိမိဘာသာမျပဳလုပ္ပဲ

သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအေတြ႕အၾကဳံေပါင္းအခု ၄၀ ေက်ာ္ရွိတဲ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေမးလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါသလား။

သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေတြထုတ္ေ၀တဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕သူတို႕ကိုဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုထည့္ေမးသင့္လဲဆိုတဲ့အျမင္ေတြကိုနဲ႔အခ်ိဳ႕ေသာဥပမာေမးခြန္းေတြကိုလဲျပန္လည္ရရွိတတ္ပါတယ္။ သင္သတိျပဳရမယ့္အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ဟာ သင္ဟာသုံးစြဲသူေတြကိုဘယ္လိုေက်နပ္ေအာင္၀န္ေဆာင္မႈေပးရမလဲဆိုတဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ႕ "သင္အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ" " သင္ေယာက်ာ္းေလးျဖစ္ပါသလား မိန္းကေလးျဖစ္ပါသလား" စတဲ့ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ အဲ့လုိေမးခြန္းေတြေမးျမန္းျခင္းဟာ သင္စစ္တမ္းလႊာေတြအတြက္အခ်ိန္ေသခ်ာေပးျပီးစမ္းသပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုသင့္ရဲ႕စစ္တမ္းအကူအညီျပဳကိရိယာထဲမွာအသုံးမျပဳထားဘူးဆိုတာကိုသိသာေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ CRM စနစ္မွာပါ၀င္တဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုအသံုးျပဳျပီး သင့္အေနနဲ႔အဲ့ဒီေနာက္ခံအခ်က္အလက္ေတြကိုသင့္ရဲ႕ Examinare Account ထဲကိုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။

လူၾကီးမင္း၏ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူစစ္တမ္းတြင္မည္ကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးသင့္ပါသနည္း။

ပထမဆုံးအေနနဲ႕မွတ္ထားရမွာကသင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူစစ္တမ္းထဲမွာသင္လိုခ်င္တဲ့အေျဖရေအာင္ေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးမထည့္သင့္ပါဘူး။ အဲ့လိုေမးခြန္းမ်ိဳးေတြေမးရင္သင့္အလုပ္လုပ္ဖို႔႔အတြက္အဆင္ေျပတဲ့ရလဒ္ေတြရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆုံးအေနနဲ႕ဆိုရင္ရရွိလာတဲ့ရလဒ္ေတြကအသုံးကို၀င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တည့္မတ္ျပီးတိုက္ရိုက္ျဖစ္တဲ့ေမးခြန္းေတြကိုအသုံးျပဳတာသာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ေတာ့ :

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈကိုဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိေက်နပ္ပါသလဲ။
-အရမ္းေက်နပ္တယ္။
-ေက်နပ္ပါတယ္။
-သေဘာမက်ဘူး။
-အရမ္းသေဘာမက်ဘူး။
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈေကာက္ယူဖို႔စစ္တမ္းလုပ္တဲ့ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္ ၄ ဆင့္ သုိ႕မဟုတ္ အဆင့္ ၆ ဆင့္ ပါရွိတဲ့ အတိုင္းအတာစေကးတစ္ခုသုံးဖို႕ကိုတိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒီလိုစေကးမွာဆုိရင္ သုံးစြဲသူအေနနဲ႔အလယ္အလတ္က်တဲ့အေျဖေတြကိုေရြးျခယ္လို႕မရပဲဘက္တစ္ဘက္ကိုေရြးျခယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ မည့္သည့္အခိ်န္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။

စီးပြားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြဟာကြာျခားေပမယ့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြလုိမ်ဳိးတူညီတဲ့အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ :
- မွာယူျပီးေနာက္တုံံ႕ျပန္ျခင္း
- သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအားသုံးသပ္တုံ႔ျပန္ျခင္း
- နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္းစနစ္အားသုံးသပ္ျခင္း
- ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ေစ်း၀ယ္သူဘက္မွတတ္ႏိုင္မႈႏႈန္းထားကိုသုံးသပ္ျခင္း
- ေထာက္ခံခ်က္ကိုေတာင္းဆိုျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းဆုိျခင္း

ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကအမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရတတ္ေပမယ့္အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီေတြအတြက္ေတာ့ေထာက္ခံခ်က္္ေတာင္းဆိုျခင္းကအသစ္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာခ်င္တဲ့ဒီလိုေမးခြန္းေတြဆိုတာေအာက္ပါအတိုင္းပါ။

Examinare ရဲ႕သုံးစြဲသူစစ္တမ္းကိရိယာကိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာအသိတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုသင့္အေနနဲ႕အညႊန္းေပးမလား။

- ေပးရမွာေပါ့။
- တစ္ေယာက္ေယာက္ကလာေမးရင္ေတာ့ေျပာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
- မညႊန္းပါ။

ဒီေမးခြန္းမွာ အဆင့္ ၃ ဆင့္ရွိျပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အဆင့္ ၂ ဆင့္ရွိေအာင္တမင္သက္သက္ထည့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔သင့္သုံးစြဲသူေတြက သင့္ထုတ္ကုန္/၀န္ေဆာင္မႈကိုသုံးစြဲရတာကိုဘယ္ေလာက္ဂုဏ္ယူရလဲသင့္အေနနဲ႔သိခ်င္မွာပါ။

ကုမၸဏီတိုင္းကမတူညီပါဘူး။

ကုမၸဏီတိုင္းကမတူညီတာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလိုအပ္ခ်က္ေတြကလဲမတူညီပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းဆိုင္ရာအၾကံေပးေတြနဲ႕တိုင္ပင္ဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Examinare Account ထဲမွာပဲ သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေတြကိုတိုက္ရိုက္ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႕မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ေမးခြန္းေတြထည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကူညီေပးပါမယ္။

သင့္ရဲ႕ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မယ့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းလႊာအတြက္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ သင္ေမးျမန္းလိုတာေတြရွိရင္လဲကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

7+2= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။