Teacher Edition
90 USD
  • Unlimited Answers, Polls at Recipients
  • I-Publish ang Unlimited Amount ng mga Survey
  • Pre-made Template Library
  • Email Support
  • Live Chat Support
  • Examinare Modyuls at mga Integrasyon
  • 1 Administrative User
  • Karagdagang user ay hindi na pwedeng madagdag
  • Access sa Examinare API
  • Taun-taong Subscription


Ang iyong mga detalye

Contact Phone Number

Ang iyong email
Kailangan mong tanggapin ang kasunduan. Sa pamamagitan nito ay nabasa at naintindihan mo ang mga detalye ng kontrata.
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security