စားေသာက္ဆိုင္ မွေဖာက္သည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေနရာ

လူၾကီးမင္း၏ ဧည့္သည္မ်ားကို နားေထာင္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္နိင္သည့္ အရာမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ရန္လိုအပ္သည္မ်ားကို သိရွိမွသာ ၀င္ေငြေကာင္းနိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ပဲ တိက်ေသာ သတင္းရရွိမူ ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေသခ်ာပါေစ

လူၾကီးမင္း၏ စီပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ကာ ေဖာက္သည္မ်ား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ အေရးၾကီးေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လူၾကီးမင္း၏စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

မေကာင္းေသာ တံုျပန္ခ်က္မ်ား မရရွိေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

ေဖာက္သည္စစ္တမ္းမ်ားကို မၾကာခဏျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာ တံုျပန္ခ်က္မ်ား သတင္းအမွားမ်ား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ မည္သည့္ စားေသာက္မွ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွ ုန္းစိတ္ေက်နပ္မူေပးနိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဘြတ္ကင္မ်ား ျပည့္ေနေစရန္ မည့္သည့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရမည္နည္း တီထြင္ရမည္နည္းမ်ားကို သိရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးမ်ား၀င္ေရာက္မူ တိုးတက္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ ကို ေလ့လာပါ

ေဖာက္သည္မ်ား လိုခ်င္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္မွီေအာင္ လူၾကီးမင္း မလုပ္ေပးနိင္ပါက ၀င္ေငြေကာင္းနိင္ရန္ ေျပာင္းလဲမူတစ္ခုခုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ ျဖစ္နိင္ေခ်မ်ားျပဳလုပ္ကာ ပံုမွန္ေဖာက္သည္မ်ား သည္ လက္ထပ္ပြဲအစရွိေသာ လူမူေရးပြဲမ်ား လူမူေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဘြတ္ကင္မ်ားရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လူၾကီးမင္း မွာယူပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပးပို႔ေပးပါသည္။

စားေသာက္ဆိုင္ မွေဖာက္သည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေနရာ ဒက္(ရွ)ဘုတ္ ကို Examinare မွရရွိသည့္အခါ လူၾကီးမင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္္မွာ လူၾကီးမင္း စီပြားေရးမည္ကဲသို႔လုပ္ေဆာင္သည္ကို ေျပာျပရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္သည္အရာမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အဲဒါေတြကေတာ့

  • ေမးခြန္းမာ်းျပဳလုပ္ျခင္း
  • နည္ပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
  • ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ရလဒ္မ်ားရရန္ မည္ကဲ့သို႔ ေလ့က်င္ရမည္နည္းတို႔ျဖစ္သည္။/li>

ေဖာက္သည္ သည္ မည္ကဲ့သို႕ ေျဖဆိုနိင္မည္နည္း

ဝယ္ယူသူအား စစ္တမ္းေျဖဆိုဖို႔ေမးရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္သည္ ထိုသူက ညေနစာစားျပီး ေကာ္ဖီသံုးေဆာင္ရန္ ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသူသည္ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ တက္ပလက္ျဖင့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းျပီးခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူသူႏွင့္ သူ/သူမ၏ ဧည့္သည္မ်ားကို ေကာ္ဖီတိုက္သင့္ပါသည္။

သင္သည္ သင္၏ဝယ္ယူသူကို အိမ္တြင္ေျဖဆိုေစခ်င္ပါက၊ ဥပမာ ေနလည္စာစားခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုေစခ်င္လ်င္ "အိမ္တြင္ ေျဖဆိုျခင္း" လုပ္ေဆာင္မႈကို ဖြင့္ကာ၊ အီးေမးလ္ကို ရိုက္ထည့္ျပီး စစ္တမ္းကို သင္၏ဝယ္ယူသူ အီးေမးလ္ဆီ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ဝယ္ယူသူ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ စစ္တမ္းကိုျဖည္႔ျခင္းအတြက္လက္ခံရရိွမည္။

အစားအစာ အကဲျဖတ္ျခင္း ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တံု႔ျပန္ျခင္း စနစ္

အစားအစာ အကဲျဖတ္ျခင္း ျဖင့္ လူၾကီးမင္း၏ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္အတြက္
သံုးစြဲသူ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ စစ္တမ္းကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။ လူၾကီမင္းျပဳလုပ္ရမည္က စစ္တမ္းတစ္ခုကို စတင္ၿပီး လူၾကီးမင္း၏ စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ထဲတြင္ အစားအစာ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားစတင္လိုက္ပါ။

အစားအစာ အကဲျဖတ္ျခင္း ၀က္ဆိုက္ကိုဤေနရာမွသြားပါ .

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

3+7= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။