စီးပြားေရး တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္

၀က္ဆိုက္ စစ္တမ္းမ်ား ၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ဇုန္ ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ထိုေနာက္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

Examinare မွ စီးပြားေရး တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အဆင့္သင့္ျဖစ္ၿပီးလား

လူၾကီးမင္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ပါက စာမ်က္ႏွာေနာက္ဆံုး၏ ေဖာင္ ၏ေအာက္မွတဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။

လူၾကီးမင္း ေနာက္ထပ္ ၀က္ဆိုက္ စစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကူညီေပးပါရေစ

၀က္ဆိုက္ စစ္တမ္းမ်ားသည္ နံမည္တစ္လံုးတည္း၏ေအာက္တြင္ နည္းပညာမ်ားအစုအစီးျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ ၀က္ဆိုက္စစ္တမ္းသည္ ၀က္ဆိုက္အတြက္ ေပၚေပၚလာေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရုဳသူမ်ားကို စစ္တမ္းအား ေျဖဆိုရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျပဳလုပ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ၀က္ဆိုက္စစ္တမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ Examinare မွလာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားကို ကူညီေသာ တျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔နည္းပညာသည္ ကြ်န္ေတာ့္တို႔ အတြက္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာက္ခ်က္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာျပဳလုပ္နိင္သည္။ ထိုေၾကာင့္လူၾကီးမင္းေတာင္းဆိုစရာတစ္ခုရွိပါက ေစာင့္ဆိုင္းမေနပဲ ဆက္သြယ္ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ လူၾကီးမင္း၏ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္အညီ အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

လူၾကီးမင္း၏ သံုးစြဲသူမ်ားဇုန္အတြက္ အြန္းလိုင္း ၀က္ဆိုက္ စစ္တမ္း

၀က္ဆုိက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ လူၾကီးမင္း၏ အသံုးျပဳသူမ်ား ဇုန္တြင္လည္းေကာင္း ၀က္ဆိုက္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္သည့္ေနရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳနိင္သည္။ ဧည္သည့္တစ္ေယာက္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မူတစ္ခုအား ျငင္းပယ္သည့္အခါတြင္လည္ေကာင္း ထိုျငင္းပယ္မူေပၚတြက္လူၾကီးမင္းမွ လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ အေၾကာင္းအရင္းရွာသည္တြင္လည္းေကာင္း ကြ်န္ေတာ္တိုမွသတင္းစုေဆာင္းျခင္းတြင္ကူညီနိင္သည္။

ဧည္သည့္တစ္ေယာက္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျငင္းပယ္သည့္အခါ ေနာက္ေလးရက္တြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုရန္ သတိေပးခ်က္ကို ထည့္သြင္းနိင္ပါသည္။


ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ အြန္းလိုင္း ၀က္ဆိုက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား

ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Examinare မွ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားအား ကမ္းလွမ္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ေလာ့ခ္အင္ရိွပါက ေျဖဆိုရန္လူအနည္းငယ္ကို ထည္႕သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းပေရာ႔ဂ်က္မွ စစ္တမ္းအနည္းငယ္ကို ေျဖဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္မည့္သူမ်ား အဖြဲ႔တစ္ခုထဲသို႔ထည့္သြင္းထားပါက ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေလာ့ခ္အင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဝင္ခြင့္ရႏိုင္မည္။

အြန္းလိုင္း စီးပြားေရးအတြက္ အြန္လိုင္း ၀က္ဆိုက္ စစ္တမ္းမ်ား

ဝယ္ယူျခင္းပံုစံသည္ ယေန႔ေခတ္အေရာင္းအဝယ္မွာ အမိုက္ဆံုးအရာမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္ လည္ပတ္သူမ်ားက ဘယ္အရာမ်ားကိုၾကည့္ရွဴ လဲသိရိွျပီး သူတို႔စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတြင္ ေဒတာမ်ားဝန္းရံထားပါက သင္၏ အေရာင္းအဝယ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ဦးတည္ေသာဝယ္ယူျခင္းပံုစံမ်ားရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေရာင္းအဝယ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေရာင္ဝယ္ျပီးစစ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ဝယ္ယူသူအသစ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳဆိုစစ္တမ္းေကာက္ရန္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ကူညီေပးသည္။

ထိုစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္ သင္၏ေဒတာၾကီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး သင္၏ရိွျပီးသားဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေရာင္းကုန္အသစ္မ်ားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ အေရာင္းအဝယ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ရိွႏိုင္ေသာ ျပသနာမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြရန္ကူညီေပးႏိုင္သည္။

စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေျဖရွင္ခ်က္မ်ား

၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်ွ်င္ ကုမၸဏီတိုင္းသည္မတူညီေသာလိုအပ္ခ်က္အသီးသီးရွိတတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားရရွိနိုင္ရန္ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကအျမဲတမ္းအသင့္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကအျမဲတမ္းပုံေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္သာအလုပ္လုပ္ျပီးေတာ့သင့္ေပးထားတဲ့အေခေၾကးေငြနဲ႔တန္တဲ႕ အရည္အေသြးကိုရဖုိ႔စိတ္ပူစရာလိုမွာမဟုတ္ပါဘူး။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

7+6= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။