၀န္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းမွႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ားကိုေျခရာခံေပးသည္။

"ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" သည္ သင့္ရဲ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အီးေမးႏွင့္ေၾကျငာသတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းစနစ္မ်ားမွ ဘာေၾကာင့္ပယ္ဖ်က္ႏႈတ္ထြက္သြားရလဲစေသာအေၾကာင္းအရင္းမွန္မ်ားကိုစုံလင္စြာရရွိႏိုင္မယ့္ကုန္စံုဆိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေတြးေတာမူမ်ားရပ့္တန္႔လိုက္ပါ။

သတင္းစာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မူတစ္ခုအား အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဆိုတာက အမွန္တကယ္ အခ်က္မ်ား

ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လက္မွတ္ေရးထိုးသေဘာတူထားသည္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႕ကိုေျခရာခံမည္။

"ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ စာရင္းထဲမွႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ားအကုန္လုံးကိုေျခရာခံေပးပါသည္။
ခ်မွတ္ေပးအပ္ထားေသာစနစ္မ်ားအတိုင္းကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ဖ်က္သိမ္းခံရေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဘာေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းခံရသလဲစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းသြားမည္။

အီးေမး ဖိတ္ေခၚမူမ်ား ႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားမွာ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ပါသည္။

အီးေမးဖိိတ္ေခၚမႈမ်ားမွာအလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ျပီး သုံးစြဲသူဘက္မွ သတ္မွတ္ထားေသာရက္အခ်ိန္အပိုင္းအတြင္းမတုန္႕ျပန္ခဲ့ပါက သတိေပးခ်က္မ်ားကိုေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

သင့္ ဒိုမိန္း ( Domain ) နာမည္ႏွင့္အီးေမးမ်ားပို႕ရန္လိုအပ္လွ်င္ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈသည္အၾကဳံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္း မွတ္တမ္းတင္ျပျခင္းသည္ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ၿပီး CSAT ေဖာက္သည္မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ အညြန္း တြက္ခ်က္မူမ်ားပါ၀င္ပါသည္။

"ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" မွ အကုန္လုံးေသာအေျဖမ်ားကိုတြက္ခ်က္ျပီးသင့္ကို အျဖဴအမည္းႏွင့္ျပန္လည္တင္ျပပါလိမ့္မည္။
ထိုအေျဖမ်ားကိုကိုးကားျပီး သင့္အေနနွင့္သုံးစြဲသူမ်ားထံမွ စာရင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုမသိလွ်င္ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ႕အၾကံေပးသူမ်ားကိုေမးျမန္းျပီးသင့္ထံမွ စာရင္းေပးသူမ်ားေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္ရန္ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

"ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" သည္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ကိုေျခရာခံရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

"ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" သည္ သုံးစြဲသူဘက္မွ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည့္ SaaS သို႔မဟုတ္အလားတူေသာကုမၸဏီမ်ားအတြက္အဆင္ေျပကိုက္ညီစြာအလုပ္လုပ္ပါသည္။ သင့္မွာပုံမွန္စာရင္းေပးသြင္းရသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ (သို႕မဟုတ္ ) ေရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလွ်င္ "ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" မွဒီေနရာတြင္လဲအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕တြင္ မတူညီေသာစနစ္မ်ားကိုေပါင္းစည္းစနစ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အေတြ့အၾကဳံရွိပါသည္။

သတင္းလြွာ ၀န္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ျခင္းကိုအလိုအေလွ်ာက္ေျခရာခံႏိုင္သည္။

Brand နာမည္ေျပာင္းလဲျခင္း ( Rebranding ) စေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းေပးသြင္းမႈမွပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားသည္ျမင့္တက္ေနႏိုင္သည္။

စာဖတ္သူမ်ားသည္သင့္သတင္းလႊာကိုစာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းမွပယ္ဖ်က္လွ်င္ ပယ္ဖ်က္ရျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္သည္အျမဲတမ္းတစ္ခုမကရွိသည္။

သင့္၏ပယ္ဖ်က္ျခင္းအစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ "ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရလဲ" ကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္တန္ဖိုးရွိနိုင္ေသာအေျဖမ်ားပါရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စစ္တမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

3+2= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။