လူၾကီးမင္းအသံုးျပဳဖူးသမွ ်ေဆာ့၀ဲထဲတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လြယ္ကူ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေစ်း၀ယ္ျခင္းျပဳလုပ္နိင္ေသာ ေဆာ့၀ဲ

သိုေလွာင္ထားျခင္းမ်ား အကဲျဖတ္ျခင္း သည္ Examinare မွေစ်း၀ယ္နိင္မည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ေနရာမွတဆင့္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ား ၊ ေစ်းႏွ ုန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်၀ယ္သူမ်ားထံမွ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား သိရွိနိင္သည္။

ေစ်းဆိုင္မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းသည္ လူၾကီးမင္း ကုမၸဏီ အား လြယ္ကူ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေစ်း၀ယ္ျခင္းျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။

၀ယ္ယူသူ၏

ေစ်းဆိုင္မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းသည္ ဖိတ္ေခၚေသာ အီးေမးမ်ား ၊ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ၊ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေငြႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားတင္ျပျခင္း

ေစ်းဆိုင္ခန္း အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း ေဆာ့၀ဲသည္ လူၾကီးမင္း၏ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ လူၾကီမင္း၏ကိုယ္ပိုင္ လိုဂို ျဖင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္နိင္ၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားကို လူၾကီးမင္း၏ အီးေမးမွတဆင့္ အလိုအေလွ်ာက္ေပးပို႔နိင္ပါသည္။ တင္ျပျခင္းမ်ားကို Dropbox တြင္ ထားကာ ထိုနည္းျဖင့္လည္း ေ၀မွ်နိင္ပါသည္။
-အလိုအလွ်ာက္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လူၾကီးမင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ေပးပို႔သည္။
- Word PDF ဖိုင္မ်ားကို ေပးပို႔နိင္သည္။
- အလိုအလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ Dropbox သို႔

ေစ်း၀ယ္သူ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သည္ လူၾကီးမင္းကို လြယ္ကူေစရန္ အကူအညီေပးပါသည္။

ေစ်း၀ယ္သူ ကိုယ္ေရးမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ လူၾကီးမင္း၏ ေစ်း၀ယ္ ေဆာ့၀ဲသို႔ သိတတ္နားလည္ေသာ ေစ်း၀ယ္သူမ်ား အသံုးျပဳေအာင္ ေထာက္ပံေပးပါသည္။

 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

6+9= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။