ဟိုတယ္တြင္တည္းခိုသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ တုိင္းတာသည့္ ဒက္(ရွ)ဘုတ္ (HCSD)

လူၾကီးမင္း၏ ဧည့္သည္မ်ားကိုနားေထာင္ျခင္းသည္ မည့္ကဲသို႔ေျပာင္းလဲမူမ်ားျပဳလုပ္ရမည္နည္းနွင့္ ေမ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ား ေရာက္ရွိရန္ ႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ အကူအညီေပးသည္။

ယွဥ္ျပိဳင္ဖက္မ်ား၏ ၀က္ဆိုက္မ်ားသည္ လူၾကီးမင္း၏ စီပြားေရးဆုိင္ရာ ေဒတာမ်ား မရရွိသြားေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူၾကီးမင္း၏ တည္းခို္သူမ်ားကို စီပြားေရးဦတည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ကာ မည့္ကဲ့သိုထင္ျမင္ေၾကာင္းကိုေမးျမန္းပါ။ အေရးၾကီးေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို မိမိိတစ္ဦးတည္းအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မိမိ၏ စီပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

သံုးစြဲသူမ်ား တိုင္ၾကားမခံရေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ

ေဖာက္သည္မ်ား၏မေက်မနပ္တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ၀န္ခံအေၾကာင္းျပန္ျခင္းျဖင့္ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
လူၾကီးမင္း၏ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေငြအားကို အေျချပဳေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္ အတြက္ လိုအပ္သည့္အေရးအေသြးမရေသာ ၀န္ေဆာင္မူ ကိုေျပာင္းလဲပါ၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းဟူသမွ် ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္း စိတ္ေက်နပ္မူမေပးနိင္ေသာလည္း ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္မ်ားကို သိရွိျခင္းသည္ လူၾကီးမင္း၏ ဟိုတယ္တြင္ ဘြတ္ကင္မ်ားျဖင့္ျပည့္ေနေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပိုက္ဆံမ်ား ပို၀င္လာေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုတာကို ေလ့လာပါ။

လာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားသည္ လူၾကီးမင္း၏လုပ္ငန္းမွ ယေန႔ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းမရွိေသာ အရာမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနနိင္သည္။
ထိုကဲသို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မူမ်ား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းက ၀င္ေငြမ်ားတိုးပြားလာနိင္သည္။ ဘြတ္ကင္မ််ားျပားလာျခင္းသည္ ၀င္ေငြမ်ားတိုးပြားလာျခင္းျဖင့္ညီမွ်သည္။ တံုျပန္ခ်က္မ်ားပိုမိုရရွိိလာျပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ အခြင္႔အေရးမ်ားရရွိလာနိင္ပါသည္။

လူၾကီးမင္း မွာယူပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပးပို႔ေပးပါမည္။

Examinare မွ ဟိုတယ္တြင္တည္းခိုသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ တုိင္းတာသည့္ ဒက္(ရွ)ဘုတ္ (HCSD)ရရွိသည့္အခါ လူၾကီမင္းလုပ္ရမည္မွာ လူၾကီးမင္း၏စီးပြားေရးမည္ကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မူမ်ားေပးသည္ကိုသာ ေျပာျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ က်န္ရွိသည္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ပါရွိေသာအခ်က္မ်ားမွာ

  • ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား
  • နည္းပညာဆိုင္ရာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မူမ်ား
  • ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိနိင္မည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား

အလုပ္လုပ္ျခင္းပံုစံသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဟိုတယ္တြင္တည္းခိုသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ တုိင္းတာသည့္ ဒက္(ရွ)ဘုတ္ ကိုျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ စနစ္အား လုပ္ေဆာင္ခိုင္မူအခ်ိန္အားနည္းနိင္သမွ်နည္းေအာင္လုပ္ထားသည္။ တည္းခိုသူ အ၀င္အထြက္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္း ေဖာက္သည္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕သည့္အခါတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ထို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထပ္တိုးနိင္မည္ဟု မထင္ထားပါဘူး။ ဟိုတယ္တြင္တည္းခိုသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ တုိင္းတာသည့္ ဒက္(ရွ)ဘုတ္ လြယ္ကူစြာ၀င္နိင္ၿပီး စာအနည္းငယ္ရိုက္ျခင္း ေမာက္(စ) ကလစ္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ၿပီးဆံုးနိင္ပါသည္။ နည္းပညာပိုုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုေတာ့ ဒက္(ရွ)ဘုတ္က တာ၀န္ယူပါလိမ့္မည္။

Ästad Vingård သည္ ွဆြြီဒင္ တြင္ အထူး သီးသန္႔ ဟိုတယ္ နွင့္ အလွျပင္ေနရာ မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ားတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ HCSD ကိုအသံုးျပဳပါသည္။ မ်ားျပားေသာ လူမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထံျပန္ေျပာျပပါတယ္။ HCSD မွ ေနာက္ေရာက္လာေသာ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

1+1= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။