အလိုအေလ်ာက္ သင္တန္းေပးျခင္းအား အဆင့္ျမင္တင္ျခင္း

သင္၏ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကို အလိုအေလ်ာက္လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေသာစိတ္ေက်နပ္မႈရႏိုင္မည့္စစ္တမ္းေကာက္ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ စီစစ္လိုက္ပါ။ Class Evaluator သည္ Examinare မွျပဳလုပ္ထားေသာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းစီစစ္ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျဖစ္သည္။

နိင္ငံတကာ ေနာက္မွျဖစ္လာေသာ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား တက္ေရာက္လာနိင္သည္။

သင္ရရွိတဲ့တုန္႕ျပန္ခ်က္ေတြကိုအေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ရန္ကြ်န္ေတာ္တို႕ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုး ကိုထဲသြင္းကာ စစ္တမ္း ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ပါ။

လူၾကီမင္း၏တင္သြင္းမူမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းၿပီးေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚခ်က္မ်ားကို က်န္႔ၾကာမူမရွိေစပဲ ေပးပို႔လိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ လူၾကီးမင္း၏ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ားအား ထည့္သြင္းနိင္ၿပီး စစ္တမ္းမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ၁၄ ရက္အထိ ေပးပို႔ထားမည္ျဖစ္သည္။

အလိုအေလွ်ာက္ သတိေပးၿပီး ရလဒ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ရယူပါ။

Class Evaluator သည္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ားကို လူၾကီးမင္း၏ ေနာက္ထပ္ စစ္တမး္မ်ားကို ေျဖဆိုရန္
အလိုအေလွ်ာက္ သတိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုၿပီးေသာသူမ်ားအား ထပ္မံသတိေပးမည္မဟုတ္ပါ။

စီပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္နိင္ရန္ အကူအညီ မ်ားေတာင္းခံပါ။

Class Evaluator ၏ ကိုယ္ပိုင္ စီပြားေရး အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ လူၾကီးမင္း၏ စီပြားေရး ရည္းမွန္ခ်က္ကို မူတည္ၿပီး တိုးတက္လာေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အတိုင္ပင္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ကာ ထပ္တိုး ၀န္ေဆာင္မူမာ်းရွိၿပီး အျခားေသာ စီပြားေရး တိုင္ပင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကို လူၾကီးမင္းလိုအပ္ပါက ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္

Class Evaluator သည္ လူၾကီးမင္းလိုအပ္သလို စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္နိင္သည္။

Class Evaluator သည္ ဗာရွင္း ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ အေျခခံႏွင့္ စိတ္ၾကိဳက္ ဗာရွင္း ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ အေျခခံ ဗားရွင္းသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမူဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္အသစ္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တင္ထားပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုပါက Class Evaluator ၏စိတ္ၾကိဳက္ ဗားရွင္းျဖင့္ အကူအညီ ျမန္ဆန္စြာရနိင္မည္ျဖစ္သည္။

Class Evaluator ကိုကန္႕သတ္ထားတဲ့ကိုယ္ပိုင္ Network မ်ားမွာလည္းထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ Class Evaluator စနစ္ကိုသင့္ကုမၸဏီစနစ္ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ Network (Intranet) မ်ားမွာလည္းထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းနဲ႕ သင့္ Intranet အသုံးျပဳသူေတြဟာ Class Evaluator ရဲ့စြမ္းေဆာင္မႈစနစ္ေတြကိုအသုံးျပဳႏိုင္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ Server ေတြမွာ Class Evaluator ပရိုဂရမ္ကို ဖြင့္ထားသေရြ႕ေတာ့ သင့္အသုံးျပဳသူေတြဟာလွ်င္ျမန္တဲ့အျမန္ႏႈန္းနဲ႕အသုံးျပဳႏိုင္မွာပါ။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

3+6= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။