ႊအြန္လိုင္းစီးပြားေရးအတြက္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘက္မွ သင့္၏ အြန္လိုင္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးစနစ္အားသုံးစြဲသူဘက္မွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုစနစ္တက်စုစည္းကာအလိုအေလွ်ာက္ရရွိရန္ကူညီေပးသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္မွ ပံ့ပိုးေပးသူကိုမၾကည္႔ပဲသင့္ရဲ႕ အြန္လိုင္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးစနစ္အတြက္ ခိုင္မာစြာေပါင္းစည္းႏိုင္တဲ႕နည္းစနစ္မ်ားခ်မွတ္ေပးပါတယ္။

လူၾကီမင္း၏ ၀န္ေဆာင္မူျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားေပ်ာ္ရြင္ေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။

ေဖာက္သည္မ်ားအားလံုး၏ အေတြ႕အၾကံဳအားလံုး အေရးၾကီးပါသည္။ မည္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ကို ေမးျမန္ရမည္ကို လုပ္ကိုလုပ္ရမည္။

အသံုးျပဳသည္၏ စိတ္ေက်နပ္မူအား စစ္တမ္းေမးခြန္းေမးျခင္းအလိုအလွ်ာက္ျပဳလုပ္ျခင္း

Examinare ၏အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းနည္း ပညာျဖင့္ လိုအပ္သလို သင္၏ အသံုးျပဳသည္၏ စိတ္ေက်နပ္မူအား စစ္တမ္းေမးခြန္းေမးျခင္းအလိုအလွ်ာက္ျပဳလုပ္ျခင္း အားေဆာင္ရြက္နိင္ပါသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္သလိုအရာေတြကေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

Zendesk ေနာက္မွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းလြာမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းေနရာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာေနရာ တြင္ Zendesk အား သံုးရက္ၾကာ ေျဖရွင္းၿပီးထားေသာ လက္မွတ္မ်ားအား စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းလြာ၏ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ားကို ေက်းဇူတင္ေသာ စက္မ်က္ႏွာေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေျဖမ်ားအားလံုးကို လူၾကီးမင္း၏ Zendesk ကိုယ္ပိုင္ေနရာသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ လူၾကီးမင္းလိုအပ္ေသာ မ်ားျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ကူညီေပးနိင္ပါသည္။
အျခားေသာ ပ်ံက်ေစ်း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေဆာ့၀ဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Prestashop အလိုအေလ်ာက္ သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူ ေမးခြန္းလြာမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ Prestashop အတြက္ စုေပါင္းျခင္းမ်ားကို
လူၾကီးမင္း၏ Prestashop စီစဥ္မူ အတြက္ အကူအညီေပးသူမ်ားအား တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေနရာတြင္ ရွိေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ စုေပါင္းထားျခင္းမ်ားသည္ ေပးပို႔ျပီးသြားျပီဟု မွတ္သားထားေသာ အမိန္႔မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး လူၾကီးမင္း၏ ဆက္တင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ အလိုအလွ်ာက္ သံုးစြဲသူစိတ္ေက်နပ္မူ စစ္တမ္းမ်ားေပးပို႔သည္။

ေနာက္မွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းလြာမ်ားကို Examinare ထဲတြင္ အျခားေသာ တိတိက်က်အခ်က္မ်ားႏွင့္ CSAT ( သံုးစြဲသူ စိတ္ေက်နပ္မူ အညြန္း) ကို စစ္ေဆးနိင္ပါသည္။
ေဒတာမ်ားစြာသိမ္းဆည္းထားေသာေနရာသို႔ ေပးပို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ လူၾကီးမင္း တျခားေသာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဦးတည္ရာမ်ားကိုလည္း သိရွိနိင္မည္ျဖစ္သည္။

Deliverycontrolsurvey.com - အလိုအေလ်ာက္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလွ ြာမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းစီးပြားေရးကိုလုပ္ေဆာင္လာသည္မွာ ၁၀ႏွစ္နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကာလာမ််ားအတြင္း သိရွိလာရသည္မွာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာေမးခြန္းလြာမ်ား မရွိၾကပါ။
ထိုအတြက္အခ်ိန္မေပးျခင္းသည္လည္း အေရးပါေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ DeliveryEvaluator.com ဆိုေသာ ၀က္ဆိုက္တစ္ခု တည္ေဆာက္လိုက္ပါသည္။ ထို ၀က္ဆိုက္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိျပီး အသံုး၀င္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ Examinare ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ အေကာင့္မ်ားတြင္ပါ၀င္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏ စီမံကိန္းသည္ အစိုးရ ေထာက္ပံံံ့ ထားျခင္း သိုမဟုတ္ စတင္မည္ျဖစ္ျခင္း မ်ားအတြက္ အထူး ေလွ်ာ ့ေစ်းမ်ားရွိပါသည္။

သင္ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားတာ အင္တာနက္ဆိုင္ရာစီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး စတိုးတစ္ခုထဲကို တုံ႕ျပန္ခ်က္စနစ္ထည့္သြင္းခ်င္ပါသလား။

အင္တာနက္ဆိုင္ရာစီးပြားျဖစ္စတိုးေတြဟာအမ်ားအားျဖင့္ေတာ့အသင့္လုပ္ျပီးသားပုံစံေတြနဲ႕စတင္ေလ့ရွိျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ သီးသန္႕ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာင္ထားတဲ့ဒီဇိုင္းေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ တုံ႔ျပန္ခ်က္စနစ္အေပၚလဲထိခိုက္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ျပီး စနစ္ရဲ႕အေရးပါမႈကိုေလွ်ာ႔က်သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ သင့္စတိုးရဲ႕တုန္႔ျပန္ခ်က္စနစ္ရဲ႕အေရးပါမႈကိုျမွင့္တင္ေပးရန္ Developer ကူညီမႈေပးရန္အသင့္ပါပဲ။ သင့္အခ်ိန္ေတြကိုမျဖဳန္းခ်င္ဘူးဆိုရင္ Examinare API ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သင့္စနစ္ထဲထည့္သြင္းဖို႕ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္ကေနျပီးေတာ့ Developer အရင္းအျမစ္ေတြေထာက္ပံံ႕ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

2+9= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။