အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား

Examinare မွ ပို႔ေဆာင္ေရးတံု႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ ဗံုးေျဖရွင္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ သင့္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မည္မွ်ေကာင္းေကာင္းစြမ္းေဆာင္သလဲ သိရိွေအာင္လုပ္ပါ။

ပို႕ေဆာင္မႈတစ္ခုတိုင္းမွာ သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ သင့္သုံးစြဲသူကိုေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေစပါ။

ပိုမုိသိရွိနားလည္ေစရန္ Examianre အေရာင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတံု႔ျပန္ခ်က္

ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားသည္ ေန႔ရက္တိုင္းရဲ႕မိနစ္တိုင္းရဲ႕စကၠန္႔တိုင္းမွာ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ကုန္သြင္းသူမ်ားဆီမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကိုရရိွသည္။ ကုန္သြင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူ၏ ဝယ္ယူသူဆီပစၥည္းေရာက္သည့္အခ်ိန္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာသည္။ ပံ့ပိုးသူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတို႔ေငြလက္ခံရရိွခ်ိန္ျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္ကို ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ တိုင္းတာသည္ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္သည္ အမွန္တရားမွ ေဝးကြာသည္။ သင္၏ရိုးရွင္းေသာ ပို႔ေဆာင္ေရး တံု႔ျပန္မႈ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၏ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Examinare သည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ တံု႔ျပန္မႈကို ရယူရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တိုသည္ အလိုအေလ်ာက္ပို႔ေဆာင္မႈတံု႔ျပန္ခ်က္ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ အျပင္ဘက္ကိုစဥ္းစားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေကာ သတ္မွတ္ထာေသာ ေငြႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။

Zendesk သို႔မဟုတ္ Prestashop အလိုအေလွ်ာက္ သံုးစြဲသူ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလြာမ်ား

သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ မ်ား၊ သုံးစြဲသူဘက္မွတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္လိုေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုေျခရာခံမွတ္သားျပီးေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွေနျပီး Zendesk သို႕မဟုတ္ Prestashop တုိ႕ထံသီးသန္႕ျပဳလုပ္ထားတဲ႕စနစ္မ်ားေပးပို႕တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့စနစ္နဲ႕Examinare စစ္တမ္းကိရိယာ အထဲမွာ သုံးစြဲသူဘက္မွ ပို႕ေဆာင္ျပီးေသာမွာယူထားခ်က္မ်ား သို႕မဟုတ္ေျဖရွင္းျပီးသြားေသာ ျပႆနာ မ်ားကိုScan ဖတ္ျပီး သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈစစ္တမ္းမ်ားကိုသင့္ရဲ႕သတ္မွတ္ထားတဲ႕ Setting မ်ားအတိုင္း အလုိေလွ်ာက္ ပို႕ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့စစ္တမ္းလႊာမ်ားကို Examinare မွ CSAT ( သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈအညႊန္း ) ႏွင့္အျခားေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုစီစစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘက္မွ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ Trend စသည္တို႔ကိုေလ႕လာႏိုင္ရန္ Export Function မ်ားကိုလဲတည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။

Deliverycontrolsurvey.com – အလိုအေလ်ာက္ ဝယ္ယူသူ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ရွင္းလင္းျပီး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စစ္တမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရိွေနျပီးျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေသးမ်ားသည္ ဝယ္ယူသူ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမရိွသည္ကို ဟိုးအရင္တည္းက သ္ိရိွခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္မရိွျခင္းသည္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Examinare အကန္႔အသတ္မရိွေသာ အေကာင့္မ်ားအားလံုးတြင္ပါဝင္ေသာ DeliveryEvaluator.com တိုက္ရိုက္ ျဖစ္ျပီး စြမ္းအားျပင္းထန္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ သင့္တြင္ အစိုးရမွေထာက္ပံ့ေသာ ပေရာ့ဂ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကမဦးပေရာ့ဂ်က္မ်ားရိွပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထူးျခားေသာ ေလွ်ာ႔ေစ်းမ်ားလည္းေပးေနပါသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္အေပၚမူတည္ကာ အထူး စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမူမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ထားတဲ့ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မႈစနစ္မ်ားကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္တည္ေဆာက္ဖန္တီးေပးပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕လုံျခဳံျပီးအားေကာင္းတဲ့ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကိုလုိခ်င္ရင္ေတာ႕က်သင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းကိုသာေပးေခ်လိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ဘက္မွ သင့္ကိုအိပ္မက္ဆန္တဲ့နည္းစနစ္ကိုသက္သာတဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႕တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာပါ။

Examinare အားအဘယ္ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း အတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားရရွိေစရန္အသံုးျပဳပါသနည္း။

Examinare ဟာသင့္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးတုံ႕ျပန္မႈစစ္တမ္းမ်ားအတြက္အသုံးျပဳရလြယ္ကူျပီးထိေရာက္တဲ့ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကိုထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ သုံးစြဲသူမ်ားထံမွတုံ႕ျပန္မႈကိုရယူရန္လိုအပ္သည့္နည္းပညာမ်ားကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွေထာက္ပံ့ေပးတာေၾကာင့္ ထို႕အတြက္သုံးရမည့္အခ်ိန္ေတြကို သုံးစြဲသူေတြအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးႏိုင္ရန္လုိအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာအသုံးခ်ႏိုင္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕တုံ႔ျပန္ခ်က္စစ္တမ္းေတြမွာေတြ႔ရမယ့္ျပႆနာေတြနဲ႕အခက္အခဲေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသူတို႔ရဲ႕အေတြ႔အၾကဳံေတြကိုဂရုစိုက္ေျဖရွင္းေပးျပီး သူတုိ႔ဟာသင့္အတြက္အေရးပါေၾကာင္းျပသေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာသင့္စီးပြားေရးကိုစိတ္၀င္တစားဂရုစိုက္သူေတြပါ။ ဒါ႕ေၾကာင့္လဲသင္အကူအညီလိုအပ္ခ်ိန္တိုင္းသင့္မွာရွိတဲ့ေမးခြန္းေတြနဲ႔စိုးရိမ္မႈေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့အေျဖေတြရွိေၾကာင္းအာမခံႏိုင္ပါတယ္။ သင့္စီးပြားေရးကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔စီးပြားေရးလိုသေဘာထားျပီးသင့္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္.

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

1+7= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။