NPS ( ကြန္ရက္ေထာက္ကူအားေပးမႈအမွတ္ )

ကြန္ရက္ေထာက္ကူအားေပးမႈအမွတ္ သို႔မဟုတ္ NPS ဟာ သုံးစြဲသူရဲ့အေတြ႕အၾကဳံကိုတိုင္းတာျပီး စီးပြားေရးတုိတက္မႈကိုခန္႕မွန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ NPS ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ သုံးစြဲသူေတြအကုန္လုံးကိုေပးပို႔ႏိုင္တဲ့စစ္တမ္းတိုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

NPS စစ္တမ္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က္ု ဒီေန႔ပဲဆက္သြယ္ပါ။

ကြန္ရက္ေထာက္ကူအားေပးမႈအမွတ္ဆိုတာဘာလဲ။

NPS ကို ၀ က ေန ၁၀ ၾကားမွာရွိတဲ့အမွတ္ ၁၁ မွတ္ စေကး စနစ္ကိုအေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ ကေန ၆ ထိမွာပါရွိမယ့္အေျဖေတြက ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြျဖစ္ျပီး ၇ ကေန ၈ အထိဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၉ ကေန ၁၀ ကေတာ့ ခ်ီးက်ူးခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀ဖန္သူေတြဟာ သင့္ထုတ္ကုန္သုိ့မဟုတ္သင့္၀န္ေဆာင္မႈတြကိုထပ္မံ၀ယ္ယူသုံးစြဲေတာ့မွာမဟုုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာသင့္ရဲ့ျပိဳင္ဖက္ေတြကိုရွာျပီး ပိုေကာင္းျပီးေစ်းပိုသက္သာတယ္လို႔သူတို႕ထင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိရွာေဖြသုံးစြဲၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေကာင္းမြန္တဲ့တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြကိုေပးတဲ့အဖြဲ႔ကေတာ့ သင့္၀န္ေဆာင္မႈကိုေက်နပ္တဲ့ သုံးစြဲသူေတြျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႕ရဲ့ အမ်ိဳးေတြအသိမိတ္ေဆြေတြကေမးျမန္းရင္ သင့္ရဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုအညႊန္းေပးမွာမဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။

ခ်ီးက်ူးသူေတြကေတာ့ သင့္ရဲ့ အမာခံေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ သုံးစြဲသူေတြပါ။ သူတို႕ဟာ သူတို႕ကိုသူရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းလာေမးသူေတြကိုသူတုိ႕သိသေလာက္နဲ႔ေျပာျပႏိုင္သေလာက္ျပန္လည္ေျပာျပတတ္ပါတယ္။
NPS ကို ခ်ီးက်ူးသူေတြရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွ ေ၀ဖန္သူေတြရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ႏႈတ္ယူလိုက္ျပီးက်န္တဲ့အေျဖဟာ NPS ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ရက္ေထာက္ကူအားေပးမႈအမွတ္၊ ကြန္ရက္ေထာက္ခံအားေပးသူ နဲ႕ NPS တုိ႔ဟာ Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc., and Fred Reichheld တုိ႕ရဲ့မူပိုင္အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Examinare သည္ သင့္ကိုကူညီႏိုင္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ Examinare မွာေနျပီးသင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ NPS ကိုသင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေပၚမွာစစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္ကေနျပီး စီစဥ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ စီစစ္ျခင္းအပိုင္းမ်ားမွာကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၀န္ေဆာင္မႈမွာ သုံးစြဲသူအေရအတြက္ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ့စနစ္ဟာ NPS ကို သုံးစြဲသူေပါင္း ၁၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ အသုံးျပဳနိုင္ရန္တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းစနစ္အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တိုးခ်ဲ႔ထားတဲ့ သင့္ရဲ့သုံးစြဲသူေဟာင္းေတြကိုျပန္လည္ရရွိႏိုင္ျပီး သင့္စီးပြားေရးအတြက္စိန္ေခၚမႈေတြကိုအဓိကထားႏိုင္မယ့္ ကြန္ရက္ေထာက္ခံအားေပးမႈ၀န္ေဆာင္မႈလည္းကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီမွာရွိပါတယ္။

NPS - မူရင္းအမ်ဳိးအစား

မူရင္းကြန္ရက္ေထာက္ခံအားေပးမႈအမွတ္စနစ္ကို NPS စစ္တမ္းေတြကို သုံးစြဲေနတဲ့ေဖာက္သည္ေတြဆီကို ပို့ေဆာင္ေပးျခင္းနဲ႕အေျခခံထားပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြက မဲထည့္ျပီး သူတို႔ေျပာၾကားလိုတဲ့စကားကိုပါတုံ႔ျပန္မႈစနစ္ထဲထည့္သြင္းလို႕ရပါတယ္။

Examinare မွ NPS ကေတာ့ ကြန္ရက္ေထာက္ခံအားေပးမႈစစ္တမ္းေတြကိုသင့္သုံးစြဲသူေတြအကုန္လုံးထံပို႔ေပးျပီး ရရွိလာတဲ့ရလဒ္ေတြကို သင္လိုအပ္သလိုစီစစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

NPS - တိုးခ်ဲ႕ဗားရွင္း

Examinare ၏ NPS တိုးခ်ဲ႕ဗားရွင္းသည္ သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမရိွေတာ့ေသာ ဝယ္ယူသူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈမရိွေတာ့ေၾကာင္းသိရိွႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္ ကူညီေပးသည္။ NPS မွ တုံ႔ျပန္မႈသည္ ဝယ္ယူသူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ သင့္ဆီကဝယ္ယူျခင္းရပ္တန္႔သြားေၾကာင္းေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ထိုဝယ္သူမ်ားျပန္ရရွိနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏို္င္ပါသည္။

ပိုျပီးသိရိွႏိုင္ရန္ NPS ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဝယ္ယူသူစိတ္ေက်နပ္မႈစစ္တမ္း ေပါင္းလိုက္ပါ။

Examinare သည္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းကို NPS ႏွင့္တကြ လုပ္ငန္းအေျခခံေသာ ဝယ္ယူသူစိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္း ႏွင့္ စတင္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်ဝယ္ယူသူစိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္း စသည့္ ဝယ္ယူသူေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ သင့္၏ ပေရာ႔ဂ်က္မည္မွ်ၾကီးၾကီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေအာက္ရိွမန္ယူး သို႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းသိရိွႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ ဆိုသည္ကို ႏိွပ္ပါ။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

1+5= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။