CSAT အတြက္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား (၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာအညြန္း)

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာအညြန္း CSAT သည္ အလြန္လြယ္ကူၿပီး အသံုး၀င္ကာ လူၾကီးမင္း၏ စစ္တမ္းႏွင့္ ေမးခြန္းလွြာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိင္သည္။

CSAT တြက္ခ်က္မႈမ်ားဟာအေရးပါ ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေပးအပ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာမည္။ သို႕မဟုတ္ပိုမိုထဲထဲ၀င္၀င္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ကြ်န္ႏုပ္တို႕ကိုဆက္သြယ္မည္။

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာအညြန္း CSAT ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာအညြန္း CSAT သည္ သင့္ရဲ႕စစ္တမ္းေတြနဲ႕စစ္တမ္းလႊာေတြအတြက္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ႕အေကာင္းဆုံးနဲ႕အလြယ္ကူဆုံးအေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ CSAT ရဲ႕ရွဴပ္ေထြးမႈဟာစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ Examinare မွ Examinare စစ္တမ္းကိရိယာ (Examinare Survey Tool ) နွင့္အဆင္ေျပစြာအလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီးသင့္ရဲ့စစ္တမ္းေတြထဲကေမးခြန္းေတြအလိုက္ CSAT တန္ဖိုးကိုနဲ႕ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုဖန္တီးထားပါတယ္။
တြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုေတာ့သင့္ရဲ့႕ CRM ထဲမွာၾကည့္ရွဳႏိုင္ျပီး အျခားေသာေနရာမ်ားကေန၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳခ်င္တယ္ဆိုပါကလည္း Examinare စစ္တမ္းကိရိယာရဲ႕နည္းပညာႏွင့္ သို႕မဟုတ္ Examinare မွ CSAT တြက္ခ်က္မႈေတြပါ၀င္တဲ့ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ေျဖရွင္းခ်က္ေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႕အဆင္ေျပစြာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္မွာပါ။

Delivery Feedback Survey.com – CSAT တြက္ခ်က္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာအလိုအေလွ်ာက္တုန္႕ျပန္မႈ

ကြ်န္ုပ္တုိ႔ရဲ႕အစီအစဥ္မွာ သုံးစြဲသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႕မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကိုေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား မွ၀ယ္ယူလိုက္တဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြအေၾကာင္းကိုေ၀ဖန္ရန္တိုက္တြန္းေပးပါတယ္။ သုံးစြဲသူအခ်က္အလက္မ်ားကိုရွဳပ္ေထြးျပီးအခ်ိန္မ်ားစြာၾကန္႔ၾကာႏိုင္တဲ့နည္းစနစ္ေတြမလိုအပ္ေစပဲသင့္ရဲ႕နည္းပညာစနစ္ေတြထဲေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမွာ နည္းပညာအကူအညီအေထာက္အပံ႔ေပးျခင္းေတြလဲပါ၀င္ပါတယ္။

Class Evaluator.com - အလိုအေလွ်ာက္သင္တန္းအကဲျဖတ္ေရး

သင္ရဲ႕သင္တန္း course ကို လြယ္ကူတဲ႕အလုိအေလွ်ာက္စနစ္အသုံးျပဳထားတဲ့စစ္တမ္းစစ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကိုအသုံးျပဳျပီးအကဲျဖတ္သုံးသပ္ပါ။ Class Evaluator သည္ အတန္းတစ္ခုစီအလိုက္ CSAT ကိုတြက္ခ်က္ျပီးသင့္အေနနဲ႔ထိုရလဒ္အေပၚမႈတည္ျပီးတုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

Class Evaluator မွအေျဖမ်ားအကုန္လုံးကိုအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီစုေဆာင္းျပီးဖန္သားျပင္တစ္ခုထဲမွာပဲရလဒ္အကုန္လုံးကိုသင္စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔တစ္ခုထက္မကတဲ႕စစ္တမ္းလႊာေတြကိုအသုံးျပဳခဲ့မယ္ဆုိရင္ Results View ( ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္ရွဳမယ္။ ) အထဲမွ ေရြးခ်ယ္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Class Evaluator မွသင့္ရဲ႕စစ္တမ္းေတြအတြက္ CSS ( သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈအမွတ္ ) မ်ားကိုလဲအလိုအေလွ်ာက္တြက္ခ်က္ေပးပါတယ္။ ဒီနည္းပညာေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႕သင့္၀န္ထမ္းေတြကိုဘာေတြျပဳျပင္ျမွင့္တင္ဖုိ႕လိုအပ္လဲဆုိတာကိုရွင္းလင္းထိေရာက္စြာညႊန္ၾကားႏိုင္မွာပါ။

StayEvaluator.com – ဧည့္သည္တုံ႕ျပန္မႈမ်ားကို CSAT စနစ္ႏွင့္လြယ္ကူရိုးရွင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

စနစ္အားလုံးသည္အလုိေလွ်ာက္ျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဧည့္သည္၀င္ႏႈန္းကိုဘယ္လိုျမွင့္တင္ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ CSAT ( သုံးစြဲသူေက်နပ္မႈအညႊန္း) စနစ္အသုံးျပဳထားတဲ့ ဖတ္ရွဳရလြယ္ကူတဲ့ရလဒ္ေတြအေပၚမူတည္ျပီးသိရွိႏိုင္မွာပါ။

Stay Evaluator မွ ဧည့္သည္ေတြထံေနာက္ဆက္တြဲစစ္တမ္းေတြကို ဘာသာစကား ၂၁ ခုနဲ႔ပိုေဆာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး သင့္အေနနဲ႕ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိလွ်င္လဲကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ Pro Package ကေနတစ္ဆင့္ ဘာသာျပန္အကူအညီကိုရယူႏိုင္ပါတယ္။

Stay Evaluator ဟာ " Set and Forget " ဆိုတဲ့စနစ္ကိုအသုံးျပဳထားပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဧည့္ၾကိဳရုံးအတြက္လွ်င္ျမန္စြာ Checkout လုပ္ေပးႏိုင္ရန္လဲစီစဥ္ထားပါတယ္။ Checkout လုပ္ရင္းျဖည့္ႏိုင္သည့္စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုရန္ ၂၀ စကၠန္႕ထက္ပိုျပီးမၾကာနိုင္ပါဘူး။ ဒီစနစ္ဟာသင့္ရုံးရဲ႕ Checkout လုပ္နည္း Process ကို ရိုးရွင္းလွ်င္ျမန္ေစပါတယ္။

CSAT အသုံးျပဳတုံ႕ျပန္မႈသီးသန္႔စနစ္ - သင့္စီးပြားေရးအတြက္အထူးျပဳလုပ္ထားသည္။

နဂိုပါရွိတဲ့၀င္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္မွသင့္ရဲ႕လက္ေတြ႔အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္အဆင္ေျပေစရန္ CSAT တြက္ခ်က္မႈနည္းစနစ္မ်ားကိုအထူးသီးသန္႕တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။

CSAT အမွတ္နည္းေနတယ္ဆုိရင္သင့္စီးပြားေရးရဲ႕အဆုံးသတ္ျဖစ္ေနျပီလို႔သတ္မွတ္ထားစရာမလိုပါဘူး။ သင့္စီးပြားေရးဟာလမ္းအသစ္ေပၚေရာက္ေနတာျဖစ္ႏိုင္ျပီး သုံးစြဲသူေတြကိုပိုမိုေက်နပ္ေအာင္၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္နဲ႕အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရရွိရန္ျပန္လည္စမ္းသစ္ရမယ္ဆုိတဲ့လကၡဏာတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။
 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ

ေအာက္မွာရွိတဲ့ Form ကိုျဖည့္ေပးပါ။ ပါရွိတဲ့ကြက္လပ္တိုင္းကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ေပးျပီး မွန္ကန္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႕နိုင္ငံကုဒ္ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါထည့္သြင္းေရးသားရန္မေမ့ပါ။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆီြဒင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရရွားဘာသာစကားတို႔နဲ႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ *


နာမည္ *


ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *


အီးေမးလ္ *


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *


spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

9+2= *

Newsletters from Examinare
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕လစဥ္သတင္းလႊာကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထိုအစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။