ေဖာက္သည္စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား

လူၾကီးမင္း၏၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံသည့္အခါ တြင္ လူၾကီးမင္းစိတ္ၾကိဳက္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မူဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူၾကီးမင္းအတြက္ စုေဆာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းေတြကေတာ့ အီးေမး ၊ စာျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း သိုမဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အီးေမးမွတဆင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မူ စစ္တမ္း

E-mail is the most advantageous method of customer surveys today; all your customers get a personalized link by e-mail. What distinguishes us from all other suppliers is that we have unit pricing for producing the customer survey questions, sending it out, reminding about the survey up to two times, and then analyzing the results. We do not use templates to create customer surveys, but we rely on the expertise and common sense that we have earned through many years in this business.

Surveys via e-mail are one of the fastest mediums (after SMS and telephone surveys) that provide the most ROI (Return of Investment). A customer survey via E-mail is usually finished within 3-4 weeks of the survey questions having been approved by that as a customer company.

SMS မွတဆင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူ စစ္တမ္း

သုံးစြဲသူအား SMS စနစ္မွတစ္ဆင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ အလွ်င္ျမန္ဆုံးၾကားခံမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
၀ယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားသည္၀ယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားေျဖဆိုရသည္႕စစ္တမ္းလႊာမ်ားကိုသြားေရာက္ႏိုင္ရန္အင္တာနက္လင္ခ့္ပါသည္႕ SMS မ်ားကိုအလိုအေလွ်ာက္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းလိုင္းမိတဲ႕မည္သည္႕ေနရာကမဆိုတုန္႕ျပန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ SMS မွာလွ်င္ျမန္တဲ႕နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီးကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ထူးျခားတဲ့စနစ္နွင့္ေပါင္းစည္းလိုက္လွ်င္ ဖုန္းအင္တာနက္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ထြက္ရွိထားတဲ႕မည္သည့္ဖုန္းမဆိုတြင္အသုံးျပဳရရွိနိုင္တာေၾကာင့္ Iphone သို႕မဟုတ္ Android စေသာေခတ္မွီဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမရွိေသာသုံးစြဲသူမ်ားေတာင္မွကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ SMS စစ္တမ္းမ်ားကိုေျဖၾကားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္သင့္ကိုအျခားေသာေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထက္ပိုမိုျပီးတုန္႕ျပန္ႏိုင္မႈကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မျပီးဆုံးေသးပဲဆက္လက္ထည္႕သြင္းႏိုင္တဲ႔ စစ္တမ္းျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းအျပီးသတ္ႏိုင္တဲ့စစ္တမ္းျဖစ္ျဖစ္အေရးမၾကီးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕မွာအဲဲ႕အတြက္ေျဖရွင္းခ်က္ရွိပါတယ္။

အီးေမးမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္ သမာရုိးက် စာပို႔ျခင္းျဖင့္လည္ေကာင္း ၀ယ္သူသံုစြဲသူ စစ္တမ္းမ်ား ကို စာေစာင္ ေမးခြန္းလြာမ်ားဟုေခၚသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမ်ားကို စာျပန္စာအိတ္ မွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ရရွိသူမွ အင္တာနက္လင္ခ့္ကို၀င္ေရာက္ျပီးစစ္တမ္းကို ကြန္ျပဴတာစနစ္ျဖင့္လည္းေျဖၾကားႏိုင္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္နဲ႕လက္တြဲျခင္းမွေနျပီးသင့္အတြက္ စာပို႕ျခင္းစနစ္၊ ( Mailing ) အေၾကာင္းျပန္ျခင္း၊ စီစစ္သုံးသပ္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုတာ၀န္ယူေပးေခ်ျပီးသားျဖစ္တဲ႕ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ေျဖၾကားႏိုင္ေသာစစ္တမ္းလႊာေ့ပးပို႕ျခင္းသည္ SMS သို႕ Email မွတစ္ဆင့္စစ္တမ္းေပးပို႔ျခင္းထပ္အနည္းငယ္ပိုမိုၾကန္႕ၾကာႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့အစမွစီစစ္သည္အထိ ၈ ပတ္မွ ၁၀ ပတ္အထိၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းေတြကို ဆီြဒင္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ အာရပ္၊ ရရွား ဘာသစကားတို႔ႏွင့္စီမံျပဳလုပ္ထားျပီး စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ေပးပို႔ရေသာစစ္တမ္းလႊာမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲအေနနွင့္ SMS ၊ အီးေမး ႏွင့္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းဆင္ကိုပိုမိုလွ်င္ျမန္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားလဲကြ်န္ေတာ္တုိ႔တြင္ရွိပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ၀ယ္သူသံုစြဲသူ စစ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ေမးခြန္းမ်ား

ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သုံးစြဲသူအားစစ္တမ္းေကာက္ျခင္းကိုမတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထုံးစံအတိုင္း သုံးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္သုံးစြဲသူကိုဖုန္းေခၚဆိုျပီးစစ္တမ္းေကာက္ျခင္းကိုလဲလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွေနျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕၀န္ထမ္းမွသုံးစြဲသူကိုေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ သုံးစြဲသူရဲ႕အျမင္မ်ား၊ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားက သင့္ထံကိုအတိအက်ျပန္လည္ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမွေနျပီးသင့္အေနနဲ႕ မွန္ကန္ျပီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္မ်ားျပားတဲ့ရလဒ္ေတြကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလွ်ာက္ဖုန္းေခၚဆိုျပီးတုန္႕ျပန္မႈရယူျခင္း။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မွာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ၾကိဳတင္အသံသြင္းထားတဲ့ အသံဖိုင္မ်ားကိုအသုံးျပဳရတဲ့အလိုအေလွ်ာက္ဖုန္းေခၚဆိုျပီးစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစနစ္လဲရွိပါတယ္။ ဒီနည္းပညာဟာ သင့္ကို သင့္သုံးစြဲသူေတြကဘယ္လိုျမင္လဲဆိုတာကိုတိက်စြာနဲ႕အဆက္မျပတ္စြာရယူေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို သုံးစြဲသူအား Call Centre သုိ႕လႊဲေပးျခင္းသို႕မဟုတ္အလိုအေလွ်ာက္ေခၚဆိုမႈအျပီးေနာက္ ၅ မိနစ္အၾကာတြင္ထပ္မံေခၚဆိုျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျပီးပိုမိုတိက်တဲ့အေျဖမ်ားကိုရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တဲ့ရဲ႕စနစ္ဟာ သင့္၀န္ေဆာင္မႈအေပၚအရမး္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့ သုံးစြဲသူကိုရွာေဖြျပီးသူတုိ႔ရဲ့အျမင္ေတြကိုလဲေျပာင္းလဲေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းဟာ Call Centre ေတြမွအသုံးျပဳမႈအမ်ားဆုြးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျကပီးသင္ကိုယ္တိုင္လဲဒီလိုဖုန္းတစ္ခုကိုလက္ခံစကားေျပာဘူးမွာပါ။

သင့္အတြက္ဖုန္းကတစ္ဆင့္ရယူရတဲ့သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေကာက္ယူရတဲ့စနစ္ထဲမွာဘယ္စနစ္ကအေကာင္းဆုံးလဲဆိုတာေဆြးေႏြးဖုိ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Trusted Worldwide

Latest News

Qualitative employee survey at a fixed price.

Since 2006 Examinare has collected more than 26 million questionnaire responses. A large part of these responses was received as a part of employee surveys. After such a long experience we have become...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

သင့္သုံးစြဲသူစစ္တမ္းမွာဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုေမးမလဲ။

သုံးစြဲသူစစ္တမ္းေတြထုတ္ေ၀တဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕သူတို႕ကိုဘယ္ေမးခြန္းေတြကိုထည့္ေမးသင့္လဲဆိုတဲ့အျမင္ေတြကိုနဲ႔အခ်ိဳ႕ေသာဥပမာေမးခြန္းေတြကိုလဲျပန္လည္ရရွိတတ္ပါတယ္။...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Service quality survey with Delivery Evaluator from Market Research Company Examinare.

When creating a service quality survey there is a lot of factors involved in the project. It is not something that you should take lightly. Templates and word files that you can download online are not...

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။
Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

ကုမၸဏီ *

နာမည္ *

ဖုန္း(ဥပမာ +၄၆၇၀၀၀၀၀၀၀၀) *

အီးေမးလ္ *

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေစခ်င္လိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
(ဒီအီးေမးလ္ကိုရရိွျပီးပါက ျပဳလုပ္ျပီးတစ္ကတ္အီးေမးလ္သို႔ ဖိုင္လ္မ်ား တင္ႏို္င္သည္)

ဘက္ဂ်က္ခန္႕မွန္းေျခ
(သင့္ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ခန္႕မွန္းေျခအေရအတြက္) *

spam မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္း

4+1= *

Newsletters from Examinare